www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Per a tot tipus d'informació i tràmits, recomanem que sol·liciti

Ajuts econòmics per a l’habitatge

Amb l’objectiu d’ajudar als col·lectius més vulnerables i evitar la pèrdua de l’habitatge, existeixen diversos programes dels quals us podeu beneficiar, què consisteixen en prestacions a fons perdut per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització del préstec hipotecari.

Alguns ajuts es fan segons convocatòria anual, per la qual cosa és important consultar els terminis de presentació de les sol·licituds.

Ara disposeu d’un nou ajut de l’Ajuntament de Barcelona, per impedir la pèrdua del l’habitatge de lloguer.

Serveis que presta la Borsa

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes d’arrendament, entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, i gestionarà la seva signatura, d’acord al que preveu el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge.

Des de la Borsa es donarà seguiment a tots els contractes vigents, vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

Avantatges i subvencions

Els avantatges i les subvencions per als propietaris que incloguin el seu habitatge són les següents:

 • Avalloguer : és un sistema de cobertura del cobrament de les rendes de lloguer mitjançant el què es garanteix al propietari  la percepció d’una quantitat equivalent a  un màxim de 6 mesos de rendes de lloguer impagades un cop s’ha dictat sentència judicial.
 • Assegurança multirisc durant tota la durada del contracte.
 • Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d’impagaments.
 • Tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat i/o del Certificat d'Eficiència Energètica (taxes excloses, en ambdós casos), condicionat a la formalització del contracte de lloguer amb la mediació de la Borsa.
 • Subvenció del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a obres d’habitabilitat o de condicionament dels interiors dels habitatges, d’acord amb les seves bases i en cas que es publiqués la convocatòria que la reguli.
 • Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona equivalent al 50% de l’IBI
 • Assessorament jurídic i tècnic.
 • Redacció del contracte i mediació en la contractació.
 • Seguiment de les obligacions contractuals, principalment en cas d’impagaments.
 • Redacció de l’acord de resolució del contracte en cas de sol·licitar-lo.

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Requisits per incloure el seu habitatge a la Borsa

Per a incloure el seu habitatge a la Borsa, cal que es donin les condicions següents:

 • Estar ubicat a la ciutat de Barcelona
 • Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la
 • Destinar l'habitatge a lloguer a través de la Borsa.
 • Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

Procedència d’habitatges

 • Habitatges del mercat privat directament
 • Habitatge amb Protecció Oficial amb autorització per llogar de la Generalitat de Catalunya
 • Habitatges del Programa de Rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

On es pot adreçar

Els propietaris que vulguin posar-los a disposició de la Borsa, han de formalitzar una sol·licitud d’inclusió al programa, a les Oficines d’Habitatge de Barcelona.

Per qualsevol consulta o queixa, els propietaris d'un habitatge contractat amb la mediació de la Borsa poden presentar una instància/escrit a qualsevol de les Oficines d'Habitatge, o adreçar un correu electrònic a: borsahabitatgeslloguer@bcn.cat.

La inscripció a la Borsa és possible al llarg dels 12 mesos de l’any.

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Documentació a presentar i  formularis

Per a incloure el seu habitatge a la Borsa:

 • Full de sol·licitud per “Posar un habitatge en lloguer a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona”.

 Per a sol·licitar les subvencions:

Subvenció equivalent al 50% IBI
Un cop s’hagi inclòs l’habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona i mentre es mantingui la posada a disposició.

Subvenció per a obres. Consulteu la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Cessió  d’Habitatges a l’Administració per destinar-los al lloguer social

Definició del servei, diferències amb la Borsa de lloguer:

El programa de Cessió té també per objecte incrementar el parc d’habitatges de lloguer social gestionat per les administracions per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos mitjançant l’oferta als propietaris de cedir a l’Administració els seus habitatges, de manera remunerada i per un període acotat de temps.

La diferència principal entre el programa de Mediació i el programa de Cessió és que mentre la Borsa media contractes entre les persones propietàries que posen el seu pis a disposició de la Borsa i les persones llogateres; en el programa de Cessió, les persones propietàries cedeixen el seu habitatge a l’Administració i aquesta contracta, directament, amb les persones llogateres.

On es pot adreçar:

Agència de l’Habitatge de Catalunya
c/ Diputació, 92
08015 Barcelona
www.agenciahabitatge.cat

Serveis que presta la Borsa

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar-ne l'accés a unitats de convivència i a joves entre 18 i 35 que compleixin els requisits d'accés a les Borses.

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contracte d’arrendament, entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, i gestiona la seva signatura i fa el seguiment del compliment de les obligacions contractuals.   Així mateix, tramita les prestacions socials que donen cobertura a les despeses de contractació a través del Servei de Suport a l’accés a l’habitatge, a petició prèvia dels Centres de Serveis Socials.

Avantatges i subvencions

Avantatges per a les unitats de convivència sol·licitants

 • Preu de lloguer de l’habitatge per sota el de mercat.
 • Cerca de l’habitatge apropiat
 • Elaboració i signatura del contracte
 • Assessorament jurídic durant tot el procés, sense cost per al sol·licitant. Assessorament envers a rendes de lloguer en relació a la seva viabilitat econòmica i prestacions socials.
 • Seguiment del compliment  de les obligacions contractuals i mediació de conflictes.
 • Elaboració de l’acord de resolució del contracte, en el seu cas.

Prestacions finançades per l’Ajuntament de Barcelona

 • L’ import de la fiança de la contractació
 • L’ import del primer mes de lloguer
 • L’ imports dels honoraris de l’Administrador, de ser-ne el cas.
 • Els Ajuts urgents al pagament del lloguer, màxim tres mensualitats.

Podran sol·licitar aquestes prestacions persones o grups de convivència que siguin ateses pels serveis socials, i siguin sol·licitants d’habitatges de la Borsa de Mediació, i tinguin
- Pronòstic d’inserció social favorable (informe social)
- Ingressos màxims de,  2,35 vegades IRSC
- Empadronats a Barcelona, amb residència legal.
- Viabilitat econòmica per assumir el lloguer.

Ajuts complementaris
Atorgar ajuts complementaris en el moment de la contractació mediada per la Borsa, a aquelles unitats de convivència amb ingressos per sota de 2,5 vegades l’ IPREM (equivalent al 2,35 IRSC) quan el cost del lloguer superi el 30% dels seus ingressos i existeixi risc d’exclusió, de conformitat i en els termes que s’estableixin en cadascuna de les convocatòries.
Supeditats a la transferència al Consorci de l’Habitatge de Barcelona del Fons de la Generalitat corresponents que permetin dur-los a terme.

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Requisits per inscriure's a la Borsa

Les famílies, unitats de convivència i joves que vulguin inscriure’s a la Borsa, han de complir les condicions següents:

1 IPREM =
0,93 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres ó més

9.940,19 €

10.247,62 €

10.688,38 €

11.044,65 €

 

 • Ingressos màxims 4 vegades l’ IRSC

  Es considera el límit màxim d’ingressos de 4 vegades l’IRSC ponderat, però es prioritzaran les mediacions en la contractació per a aquelles persones sol·licitants que tinguin uns ingressos bruts màxims no superiors a 2,35 vegades l’ IRSC.

4 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres ó més

42.494,56 €

43.808,82 €

45.693,08 €

47.216,18 €


Assignació preferent
2,35 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres ó més

24.965,55 €

25.737,68 €

26.844,68 €

26.940,28 €

 

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Els ingressos mínims i màxims són aplicables a les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'1 de juliol de 2014 i fins al 30 de juny de 2015.

On es pot adreçar

Totes les persones interessades: famílies, unitats de convivència i joves de Barcelona podran adreçar-se a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona que disposa la ciutat.

Per qualsevol consulta o queixa, els llogaters d'un habitatge contractat amb la mediació de les borses poden presentar una instància/escrit a qualsevol de les Oficines d'Habitatge, o adreçar un correu electrònic a: borsahabitatgeslloguer@bcn.cat 

La inscripció a les borses és possible al llarg dels 12 mesos de l’any.

Per a més informació consulti les Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Documentació a presentar i formularis

Les famílies, unitats de convivència i joves que vulguin inscriure’s a la Borsa, han de presentar els documents següents:

Documentació bàsica del sol·licitant i de  tots els membres de l’ unitat familiar/convivència:

 • Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona
 • Documentació Acreditativa de la Necessitat d'Habitatge (demanda o sentència, contracte de lloguer actual, informe tècnics i/o socials, etc.)
 • Fotocòpia del DNI / NIE o Passaport de totes les persones que vagin a viure al pis.
 • Fotocòpia del contracte de treball, i 3 ultimes nòmines de tots els treballadors. En cas de contractes de duració determinada, certificat acreditatiu de continuïtat de l’empresa.
 • Certificat de Vida Laboral de tots els que hagin treballat a l’Estat Espanyol. Sol·licitar-lo en: 901 502 050.

Documentació específica segons les circumstàncies personals

Es descriu segons el cas, al full d’inscripció del RSHPO i poden ser,

 • Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement, si hi ha menors d’edat i no tenen DNI o NIE.  
 • Declaració responsable d’ingressos complementaris a l’activitat laboral.
 • Declaració de la renda (si està obligat) o certificat d’imputacions (si no està obligat a fer declaració de la renda )
 • Certificats de pensions. Es pot anar a qualsevol oficina de l’Institut Nacional de la Seguritat Social. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14.00h

Cessió d’Habitatges a l’Administració

Cessió d’Habitatges a l’Administració per  destinar-los al lloguer social

Definició del servei, diferències amb la Borsa de lloguer:

El programa de Cessió té també per objecte incrementar el parc d’habitatges de lloguer social gestionat per les administracions per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos mitjançant l’oferta als propietaris de cedir a l’administració els seus habitatges, de manera remunerada i per un període acotat de temps.

La diferència principal entre el programa de Mediació i el programa de Cessió és que mentre la Borsa media contractes entre les persones propietàries que posen el seu pis a disposició de la Borsa i les persones llogateres; en el programa de Cessió, les persones propietàries cedeixen el seu habitatge a l’administració i aquesta contracta, directament, amb les persones llogateres.

On es pot adreçar:

Agència de l’Habitatge de Catalunya
c/ Diputació, 92
08015 Barcelona
www.agenciahabitatge.cat

Requisits

Ser titular d'un contracte de lloguer d'un habitatge, destinat a residència habitual i permanent.

No pagar un lloguer superior als 750€, a la ciutat de Barcelona.

Els ingressos de l'unitat de convivència no poden ser superiors a:

 • 15.935,46€ per un membre
 • 16.428,31€ per dos membres
 • 17.134,90€ per tres membres
 • 17.195,92€ per 4 o més membres

Acreditar la residència a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Pagar el lloguer per transferència bancària o per rebut domiciliat amb una entitat financera col·laboradora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Quantia de l'ajut

La quantia es determina per la diferència entre el que hauria de pagar la persona arrendatària (lloguer just) i el que paga.

El preu del lloguer just es calcula sobre el 30% del total d'ingressos.

 • màxim 200€/mes (2.400€/any)
 • mínim 20€/mes (240€/mes)

Terminis per presentar les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juliol de 2013 a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

Per als contractes signats durant el 2013, a traves de la Xarxa de mediació per al lloguer social, el termini de presentació es fins el 30 d'octubre de 2013.

On adreçar-se

A qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, per a informació i tramitació dels ajuts.

Documentació que cal presentar

DNI/NIF/NIE o passaport de tots els membres majors d'edat que convisquin al pis. Si han canviat de NIE a DNI hauran de portar tots 2 documents.

Acreditar el domicili i la residència del perceptor de la prestació.

Rebuts de lloguer de 2013 fins a la data de presentació, amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat: rebut domiciliat amb la referència, el CIF/NIF de l'emissor del rebut i el sufix o bé ordre de transferència periòdica on consti el compte corrent d'origen i el compte corrent de destí.

Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Si no és titular del contracte de lloguer haurà d'acreditar el dret d'ús de l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.

Informe de la vida laboral de tots els membres que hi convisquin a l'habitatge en edat laboral.

Acreditació dels ingressos. Amb caràcter general la declaració de l'IRPF 2011.

Derogació de la normativa reguladora de la RBE per a nous sol·licitants.

De conformitat amb l'apartat de Disposicions derogatòries del Reial Decret-llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, es concreta la derogació del Reial Decret 1472/2007, de 2 de novembre, pel que es regula la renda bàsica d'emancipació dels joves.

Per tant, totes les sol·licituds presentades a partir de l'1 de gener del 2012 no tindran dret a la RBE ja que el Reial Decret 1472/2007 ja es considera derogat.

Excepcionalment, podran ser beneficiaris del dret a la RBE aquells joves que hagin sol·licitat l'ajut a 31 de desembre del 2011 sempre que compleixin els requisits contemplats en la norma derogada així com en la resolució del seu reconeixement.

Informació antics perceptors.

Modificació de la RBE d'acord amb l'article 36 del RDL 20/2012.

Reducció de l'import de l'ajut

L'inici de la reducció de l'import de l'ajut RBE (147€) es farà efectiu a partir de la mensualitat d'agost del 2012.

Les mensualitats a les que es tenia dret de cobrament amb anterioritat al Real Decret-Llei 20/2012 es mantindran sense la reducció.

Extinció dels expedients en els següents casos:

 • Quan es facin pagaments del lloguer en metàl·lic. L'incompliment té efectes retroactius.
 • Quan els ingressos superin els 22.000 € anuals.
 • Quan no s'acrediti una font regular d'ingressos.
 • Quan hi hagi incompliment amb l'AEAT o amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Quan es produeixi un impagament del lloguer.
 • Extinció després de 6 mesos de no complir els requisits.
 • Extinció per no esmenar deficiències de més de tres mesos degudament.

Modificació de la situació dels beneficiaris

Les persones beneficiàries de la Renda Bàsica d'Emancipació que facin canvis en la seva situació hauran de presentar la documentació corresponent a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona, les principals casuístiques que ens podem trobar són les següents:

Canvi habitatge

1) Si el canvi es produeix dins del mateix municipi i sempre que hagi transcorregut menys d'un mes entre el canvi de domicili i menys d'un mes per a la comunicació del canvi. En aquests casos caldrà presentar:

 • Instància indicant les següents dates de canvi:

         • data de l’inici del nou contracte
         • data en que deixa l’anterior habitatge (sempre que sigui             possible adjuntar document de resolució del contracte             d’arrendament o, en el seu defecte, certificat del propietari on             especifiqui la data a partir de la qual l’antic llogater ja no hi             viu.

 • Omplir nou formulari de la RBE corresponent al nou habitatge.
 • Original i fotocopia del nou contracte d’arrendament i les seves estipulacions.
 • En cas de domiciliació bancària, rebut domiciliat on consti el NIF, sufix que identifiquen l’emissor del rebut, així com la referència.
 • Model normalitzat de declaració responsable.
 • Full normalitzat de dades bancàries del beneficiari/a on s’ha de fer el pagament de l’ajut, si ha canviat respecte l’anterior habitatge.
 • Fotocopia de la primera sol·licitud presentada a la primera Oficina

2) Si el canvi és dins del mateix municipi però ha transcorregut més d'un mes del canvi de domicili o més d'un mes per a la seva comunicació, o bé, si el canvi es produeix en diferents municipis. En aquests casos caldrà presentar una instància de suspensió del primer habitatge i un nou expedient del segon domicili.

Posteriorment rebrà la resolució de suspensió del anterior habitatge i la resolució del nou.


Renúncia de l’ajut

 • Instància indicant:

         • data exacta de renúncia
         • motiu de la mateixa:
         • nova adreça de notificació, si és el cas.

Posteriorment rebrà una notificació indicant el fi de la prestació per suspensió.


Canvi de compte corrent

 • Instància indicant la data del canvi del compte corrent.
 • Omplir nou formulari RBE
 • Full normalitzat de dades bancàries del beneficiari/a on s’ha de fer el pagament de l’ajut.
 • El número de compte corrent on vol cobrar ha de ser de la mateixa entitat bancària que el número compte corrent des d’on es paga el lloguer.

Posteriorment rebrà la nova resolució.


Canvi sistema de pagament

 • Instància indicant la data del canvi del sistema de pagament.
 • Omplir nou formulari RBE
 • Si es tracta de domiciliació bancària, aportar últim rebut domiciliat on consti el NIF, sufix que identifiquen l’emissor del rebut, així com la referència.
 • Si es tracta de transferència, indicar al formulari el número de compte corrent del beneficiari  a través del que s’efectuarà el pagament del lloguer i número de compte corrent per el cobrament de l’ajut (si és el cas), així com el número de compte corrent de l’arrendador a la que el beneficiari transfereix el pagament mensual del lloguer.
 • El número de compte corrent des d’on es paga el lloguer ha de ser de la mateixa entitat bancària que el número compte corrent des d’on es cobra la prestació.

Posteriorment rebrà la nova resolució.

Estat de l'expedient, incidències en el cobrament

Consulta de l'expedient de la RBE

Incidències en el cobrament

Consulta i queixes sobre expedients vigents

 • Si és antic perceptor de la Renda Bàsica d'Emancipació i vol fer una consulta o queixa sobre el seu expedient s'ha d'adreçar a les Oficines de l'Habitatge. En cas que l'Oficina d'Habitatge no pugui donar resposta a la consulta o queixa amb la informació de la que disposa, el sol·licitant haurà de presentar una instància explicant el seu cas.

Què són i a qui van adreçats?

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

 • Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de rendes de Lloguer.
 • Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de quotes d’amortització del préstec hipotecari.
 • Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer

Import

La quantia màxima d’aquesta prestació és de 3.000 € anuals.

 • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions és com a màxim de 12 mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
 • Les persones beneficiàries d’aquesta prestació amb anterioritat  fins a la quantia màxima, no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de 2 anys entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

Requisits

 • Residir a Catalunya.
 • Ser titular/s d'un contracte de lloguer d'un habitatge, tenir-lo cedit o  subrogat, i acreditar-ho documentalment, d'acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en relació amb els articles 15, 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol , del Codi de Família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d'unions estables de parella.
 • L'habitatge s'ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S'entén com a tal, l'habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal.
 • Que l’ import del lloguer a pagar no superi els 800 € si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar  pagant les rendes de lloguer.

  Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l’ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:

  Barcelona 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
  2,35 IRSC/ mensual 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02

  Si en la unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 65 %, així declarada per l'ICASS, els ingressos d'aquesta unitat s'hauran de comparar amb els del tram següent.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges de parcs públics ni tampoc les persones que hagin rebut l'oferiment per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'hagin acceptat.
 • Deure a un/a creditor/a rendes del lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb l'informe dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats, en que es proposi l'atorgament de la prestació per raons d'urgència i d'especial necessitat de la persona sol·licitant.
 • Haver pagat el lloguer un període mínim de 6 mesos des de la signatura del contracte.
 • Des de la data del primer rebut impagat fins a la data de la sol·licitud de la prestació no poden haver transcorregut més de 12 mesos, amb excepció dels casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.
 • En el moment de la resolució de la prestació ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer superior a 8 mesos o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.
 • No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.

Documentació a presentar

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se'n disposa, cal presentar el contracte de treball.
  • Si són treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l'IRPF.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • Si són pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s'escau.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

  En cas que la persona sol·licitant de la prestació sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d'arrendament o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d'arrendaments urbans (LAU), ha d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
 • Full de dades bancàries per poder fer el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, signat per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents (Model 2, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Si s'ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, i justificant d'haver sol·licitat un advocat d'ofici o nomenament d'aquest, si s'escau.

L’Agència de l’Habitatge, si ho considera convenient per a la resolució de les sol·licituds, pot demanar documentació complementària a les persones interessades.

Ajut per al pagament de quotes d’amortització hipotecària

Import

 • La quantia màxima de la prestació és de 3.000 € anuals.
 • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions és com a màxim de 12 mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
 • Les persones que han estat beneficiaries d’aquesta prestació amb anterioritat i han percebut la quantia màxima, no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de 2 anys entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

Requisits

 • Residir a Catalunya.
 • Ser el/s titular/s d'un crèdit hipotecari.
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un altre habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • L'habitatge s'ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S'entén com a tal, l'habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal.
 • Que l’ import de la quota d’amortització del préstec hipotecari a pagar no superi els 1.000 € si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.
 • Garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d’amortització hipotecàries.

  Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si s’escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l’ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:

  Barcelona 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
  2,35 IRSC/ mensual 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02

  Si en la unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 65 %, així declarada per l'ICASS, els ingressos d'aquesta unitat s'hauran de comparar amb els del tram següent.
 • Deure a un creditor/a quotes d’amortització d’un préstec hipotecari de l’habitatge destinat a domicili habitual i permanent, per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.
 • Les persones sol·licitants han d’haver pagat un mínim de 12 quotes d’amortització hipotecària
 • Des de la data del primer rebut impagat fins a la data de sol·licitud de la prestació no poden haver trancorregut més de 12 mesos, amb excepció dels casos en que s'hagi iniciat un procès de desnonament.

Documentació a presentar

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se'n disposa, cal presentar el contracte de treball.
  • Si són treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l'IRPF.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • Si són pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s'escau.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia compulsada de l'escriptura de compravenda de l'habitatge.
 • Certificat de l'entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular, l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec, el detall de les quotes vençudes no pagades (Model 3, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Full de dades bancàries per fer el pagament de la prestació als creditors, formalitzat per l'entitat bancària o creditora que ha concedit el préstec hipotecari i signat per la persona sol·licitant de la prestació (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud).

L’Agència de l’Habitatge, si ho considera convenient per a la resolució de les sol·licituds, pot demanar documentació complementària a les persones interessades.

Ajut a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Import

 • Es pot sol·licitar aquesta prestació:

             1. Per al pagament del lloguer, o
             2. Per al pagament del lloguer i per a fer front a les            despeses de fiança i d’accés a l’habitatge que s’hagin            ocasionat.
 • La quantia màxima d’aquesta prestació és la següent, segons els casos:

  • En cas de sol·licitar l’ajut per al pagament dels rebuts de lloguer 2.400 € anuals.
  • En cas de sol·licitar l’ajut per al pagament dels rebuts de lloguer i les despeses de fiança:

                     600 € per fer front a despeses de fiança i d’accés                   a l’habitatge en règim de lloguer, 2.400 € anuals,                   per al pagament dels rebuts de lloguer.
 • En tots els casos quan l’import del lloguer sigui inferior a 2.400 € anuals, la prestació s’atorgarà per l’import anual del lloguer.

Requisits que cal complir

 • Residir a Catalunya.
 • Haver perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament, d'execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.
 • No tenir ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • L'habitatge s'ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S'entén com a tal, l'habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal.
 • L’ import de la renda de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant no pot superar els 750€ si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.
 • Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada.
 • Estar en condicions de poder pagar el lloguer i estar al corrent del pagament dels rebuts de lloguer.
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:

  Barcelona 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
  2,35 IRSC/ mensual 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02

  Si en la unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 65 %, així declarada per l'ICASS, els ingressos d'aquesta unitat s'hauran de comparar amb els del tram següent.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges de parcs públics ni tampoc les persones que hagin rebut l'oferiment per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'hagin acceptat.
 • Siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge o estiguin en procés de cerca d’habitatge. En aquest supòsit, es podrà dictar una resolució favorable d’atorgament de la prestació condicionada a l’aportació del contracte d’arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de la notificació de la resolució favorable.
 • El pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació ha d’estar domiciliat en alguna entitat de crèdit que hagi subscrit conveni de col·laboració amb l’Agència. (Vegeu relació d’entitats a: http://www.gencat.cat/habitatge)
 • El cobrament de la prestació ha d’estar domiciliat en la mateixa entitat de crèdit on es tingui domiciliat el pagament del lloguer.

Documentació a presentar

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se'n disposa, cal presentar el contracte de treball.
  • Si són de treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l'IRPF.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • Si són pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s'escau.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer vigent registrat i amb la fiança dipositada a l’Institut Català del Sòl. (INCASOL).
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, on s’hagi viscut amb anterioritat.
 • Fotocòpia compulsada o document acreditatiu de la data de llançament, abandonament o dació de l’habitatge anterior.
 • Justificació d’haver pagat 3 mensualitats de lloguer o 6 quotes hipotecàries de l’habitatge anterior, si no queda justificat a la documentació del procés.
 • Full de dades bancàries per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del compte on vol cobrar la prestació, formalitzat a nom del sol·licitant amb diligència de conformitat de l'entitat bancària en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Si el compte on vol cobrar la prestació es diferent al compte des d’on es fa el pagament del lloguer, cal presentar el full de dades bancàries del compte des d’on es fa el pagament de lloguer, que ha de ser de  la mateixa entitat bancària on es vol cobrar la prestació. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Full de dades bancàries del compte on es fa el pagament de lloguer (propietari/administrador de l’habitatge), nomes en el supòsit de pagament per transferència i en cas de no aportar cap justificant d’aquestes dades. (Model 4, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut, fins a la data de presentació de la sol·licitud, en els quals consti la referència, el CIF de l’emissor del rebut i el Sufix.
 • En el cas de les persones que estan pendents d'accedir a un habitatge en règim d'arrendament o que havent-hi accedit encara no puguin disposar dels rebuts pagats, s'haurà de presentar el contracte d'arrendament i el rebut corresponent en un termini màxim de 60 dies a partir de l'endemà de rebre la notificació de la resolució positiva condicionada.

L’Agència de l’Habitatge, si ho considera convenient per a la resolució de les sol·licituds, pot demanar documentació complementària a les persones interessades.

On es pot adreçar i quan es pot presentar la sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona

Quan tramitar les sol·licituds?

Al tractar-se d’una prestació es poden presentar les sol·licituds durant tot l’any.

En el cas de l’ajut de pèrdua d’habitatge s’ha de presentar la sol·licitud sempre que no hagin transcorregut més de sis mesos entre la data en què es deixa l’habitatge i se sol·licita la prestació. Les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos a partir de l’entrada en vigor de la Resolució TES 2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquesta prestació (entrada en vigor 4/2/2013), el termini entre la data en què s’ha deixat l’habitatge i se sol·licita l’ajut es fixa en dotze mesos (finalització del termini d’aplicació dels dotze mesos el 4 de maig de 2013).

Incompatibilitats de l’ajut

L’ajut és incompatible amb la Renda Bàsica d’Emancipació.

L’ajut és incompatible amb la Prestació Permanent pels mateixos mesos. Quan les prestacions siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar l’import màxim (3.000€).

Es podrà concedir a una mateixa persona sol·licitant la prestació per pagar deutes de lloguer o de quotes i la prestació d’ajut a persones desnonades en un mateix any natural, sempre i quan la suma de les dues prestacions no superi l’import màxim (3.000€).

Formularis

En aquest enllaç es poden trobar els formularis necessàris.