www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Funcions

El Consorci desenvolupa les funcions següents:

 • Planificar les actuacions d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona.
 • Planificar la promoció directa o convinguda amb d'altres ens d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona.
 • Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves i d'altres col·lectius amb requeriments específics.
 • Planificar les actuacions de remodelació i rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.
 • Programar i promoure la rehabilitació, reparació i millora dels barris de promoció pública existents.
 • Dur el control, la tutela i el seguiment de les actuacions realitzades, si s'escau, per les entitats encarregades de la gestió de l'habitatge públic.
 • Gestionar el patrimoni públic d'habitatge i, prèvia delegació, el patrimoni públic de sòl destinat a habitatge de les administracions consorciades per a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.
 • Gestionar, prèvia delegació, el sòl de titularitat ostentada per altres administracions a la ciutat.
 • Redactar, tramitar i aprovar el reglament de fixació dels criteris de selecció i accés a l'habitatge públic
 • Dissenyar les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i, de forma particular, gestionar el Registre Municipal d'Accés a l'Habitatge de Protecció.
 • Exercir l’activitat de foment en matèria de rehabilitació d’habitatges, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat.
 • Exercir l’activitat de foment en matèria d‘ajuts i prestacions al lloguer d’habitatges, aprovant tots els instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat.
 • Gestionar integralment les borses d’habitatge socials, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat.
 • Assumir altres funcions en matèria d'habitatge que la Junta General consideri oportunes desenvolupar a la ciutat de Barcelona.
Funcions