www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Bo de Lloguer Jove

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones joves d’entre 18 i 35 anys amb escassos mitjans econòmics i amb la finalitat de facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús. L’ajut en qüestió es concedeix per un període de 2 anys i consta d’una quantia de, com a màxim, 250€/mes.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i l’habitatge dels quals sigui el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Consulta en aquests enllaços la convocatòria, la sol·licitud, la declaració responsable i el full de dades bancàries.