www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer

Aquesta prestació ajuda les persones amb dificultats econòmiques a fer front al cost del lloguer. Les finalitats d’aquesta prestació són:

  • Deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge per impagament del deute de lloguer, possibilitant la permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
  • Prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge.

En els expedients de deutes de lloguer, si durant la gestió de la prestació la persona sol·licitant deixa o perd per via judicial l’habitatge, es denegarà la prestació ja que deixa de ser el seu domicili habitual i permanent. En els casos en els quals es perdi l’habitatge com a conseqüència d’un procediment judicial, es podrà demanar l’ajut per la pèrdua de l’habitatge.

Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i, si escau, les despeses de garatge i traster inclosos en el contracte  i satisfetes per l’arrendatari.

Consulta en aquest enllaç les bases de l’ajut.