www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de sol·licitud

  • Prestació per al pagament dels deutes del lloguer: la quantia es fixa d’acord amb el deute acreditat. L’import màxim és de 4.500 euros i es pot atorgar per un període màxim de 12 mesos.
  • Prestació complementària per pagar el lloguer en cas de procediment judicial: l’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot atorgar-se una vegada i per un període màxim de 12 mesos.
  • Aquest ajut es pot sol·licitar en qualsevol moment.