www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Les unitats de convivència no poden tenir uns ingressos mensuals superiors als indicats a la taula.
 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons padró municipal.
 • Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Cal acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència amb l’aportació d’un informe socioeconòmic dels Serveis Socials d'atenció primària o especialitzada en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o, excepcionalment, d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, o d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994 esmentada i altres disposicions concordants.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades.
 • La persona sol·licitant ha d’haver pagat el lloguer durant un període mínim de sis mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a l’inici del període per al qual se sol·licita la prestació.
 • Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer des del moment en què es presenta la sol·licitud. Es considera que es compleixen aquestes condicions quan s’acrediten, com a mínim, uns ingressos mensuals de la unitat de convivència iguals a l’import del lloguer.
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe social justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement, sempre dins dels límits de les quanties establertes.
 • Excepcionalment, quan el deute acumulat superi els límits establerts, i sempre que es justifiqui documentalment que s’ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l’habitatge per pagar l’excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la sol·licitud.
 • Quan la quantia de la prestació hagi estat inferior a l’import màxim establert, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de les tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • L’import del lloguer a pagar no pot superar els 800 euros.
 • En el moment que s’hagi d’emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos i, en cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació contractual.
 • Ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència poden tenir un habitatge en propietat llevat que no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar una prestació econòmica amb caràcter urgent i especial pel pagament del lloguer fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.
 • No poden percebre les prestacions les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència.
 • Podran demanar l'ajut de continuïtat totes les persones a qui se’ls atorga l’ajut de pagament del deute de lloguer si compleixen algun dels següents requisits específics: procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer i víctimes de violència de gènere.
 • La durada de l’ajut de continuïtat és de 12 mesos renovables per 24 mensualitats més.

Requisits específics per a la prestació complementària per pagar el lloguer en cas de procediment judicial:

 • A les persones beneficiàries de la prestació per al pagament de deutes del lloguer subjectes d’un procés judicial de desnonament, se’ls podrà concedir una prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que en el moment que s’hagi d’emetre la resolució de concessió de la prestació complementària el termini de vigència del contracte de lloguer sigui igual o superior a 12 mesos. En cas contrari, la persona arrendadora ha de garantir documentalment la renovació contractual.
 • Les persones beneficiàries de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer, a la data de la resolució de concessió han d’estar pagant el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • També podran accedir als ajuts:
  • Els casos amb Violència de Gènere
  • Resolucions Favorables de Mesa, sense habitatge assignat de qualsevol mesa d’emergència
  • Expiració del termini contractual