www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

 • Formulari de sol·licitud de prestació econòmica d'especial urgència
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d'aquests documents, el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Informe socioeconòmic, emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas de pensionistes, certificat/s emès per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.
  • En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera o darreres declaracions de l'IRPF trimestral.
  • En cas de no disposar d'ingressos acreditats amb documentació oficial, declaració jurada d'ingressos del pagador.
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d'arrendament o es trobi en una situació de separació o divorci, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
 • Amb l’ajut s’ha de liquidar la totalitat del deute, no obstant si s’arriba a un acord amb el propietari de fraccionar l’import excedent per valorar l’atorgament de la prestació, s’haurà de presentar l’esmentat acord.
 • Model normalitzat del certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents.
 • Si s'ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, justificant d'haver sol·licitat advocat d'ofici o nomenament d'aquest i document de compromís signat pel propietari.
 • Cal presentar els rebuts de lloguer pagats segons els sistemes regulats per normativa per a poder cobrar l’ajut.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera. Per tal d’evitar el desplaçament a l’entitat financera es pot aportar un document acreditatiu del compte bancari.

Obtenció de dades de manera electrònica:

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI, TIE o Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. 
 • La declaració de l’IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s’escau.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.