www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajuts per a la rehabilitació 2016

 

Consulteu el mapa per saber si el vostre edifici o habitatge és dins d’aquestes zones urbanes especials.

ILLA EFICIENT
CONJUNTS URBANS
ÀREA DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE SANT RAMON

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2016

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.

És per tot això, que el Consorci d’Habitatge de Barcelona impulsa aquesta nova convocatòria.

Podeu trobar tota la normativa que regula aquesta convocatòria als enllaços següents:


Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El/la president/a de la comunitat de propietaris, l’administrador o el/la propietari/a de l’edifici. En el cas de rehabilitacions d’interiors d’habitatges ho pot sol·licitar el/la propietari/a o el/la llogater/a amb autorització del/ la propietari/a.

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.


Quin és el termini?

A partir de l’1 de març i fins el 31 de desembre de 2016.


Quines condicions cal complir?


Quins són els programes i les subvencions?

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin els habitatges i/o els edificis com per exemple:

 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges.
 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic.
 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns
 • Ajuts específics

  Per subvencionar els costos de redacció de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE).

Els ajuts són aplicables a tota la ciutat, però hi ha zones urbanes i barris concrets que, per les seves característiques requereixen d’una atenció especial i per tant tenen uns ajuts específics i/o més elevats.

L’Oficina de l’Habitatge del seu districte, té a la seva disposició personal especialitzat que pot resoldre les seves preguntes i l’assessorarà en el procés de sol·licitud i tràmit dels ajuts a la rehabilitació.

Conjunts Urbans
Són polígons d’habitatge d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació.

Àrea de conservació i rehabilitació de Sant Ramon
Amb l'objectiu de promoure'n la rehabilitació i que la millora del parc d'habitatges incideixi també en un espai públic de més qualitat, l’Àrea de Conservació i Rehabilitació, un instrument previst per la Llei del Dret a l'Habitatge, permetre una intervenció excepcional en zones amb risc de fractura social.

Illa Eficient
Delimitada pels carrers de Gran Via de les Corts Catalanes/ Calabria/ Diputació/ Viladomat, L‘Illa Eficient neix amb els objectius d'estimular una nova forma de resoldre els projectes de rehabilitació sostenible, establir un nou model amb una visió global i multidisciplinària, que faci als ciutadans protagonistes actius del procés del canvi del seu habitatge.

Ajuts per a la redacció de l’IITE

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges descriu les característiques generals de l’edifici amb el que s’avalua l’estat de conservació, les possibles deficiències aparents constructives o funcionals. I conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, ecoeficiència, funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Aquest informe haurà d’anar acompanyat del certificat energètic de l’edifici i del certificat d’accessibilitat per donar compliment a la Llei 8/2013 de Rehabilitación aprovada per l’Estat, i al nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

Podran sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes, els edificis que es detallen a continuació:

a) Edificis que hagin demanat ajut a la rehabilitació: en les sol·licituds pendents de resolució així com les noves que es presentin, es subvencionarà el 100% del cost de redacció del Informe Tècnic de l’Edifici, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica.

b) Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació: l’import d’aquest ajut serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que ho sol·licitin i que estiguin en els següents supòsits:

 • Edificis d’habitatges de més de 100 anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
 • Edificis d’habitatges que en els darrers 10 anys s’hagin acollit a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no haguessin fet l’IITE.
 • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

L’ajut per a la redacció de l’IITE es podrà sol·licitar a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona emplenant una sol·licitud i aportant l’acord de la Comunitat.

Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació) o bé sol·licitar que mitjançant el Col·legi Professional respectiu encarreguem l’IITE a un professional qualificat.