www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2017

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.

Entre les novetats de la convocatòria d’enguany, s’inclouen, entre d’altres, ajuts de fins a 20.000 euros (si els ingressos familiars no superen els 25.000 € anuals).

Podeu trobar tota la normativa que regula aquesta convocatòria als enllaços següents:


Quin és el termini?

La sol·licitud d'ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.


Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?


Quines condicions cal complir?


Quins són els programes i les subvencions?

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:

 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges.
 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic.
 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic
 • Accessibilitat: Instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns
 • Ajuts específics

  Per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d'edificis (IITE) d’habitatges.

Per les seves característiques, hi ha zones i barris de la ciutat que requereixen una atenció especial; per aquest motiu s’hi destinen ajuts específics o més elevats que a la resta de Barcelona.

En cas de residir-hi, les prestacions es tramiten a l’Oficina de l’Habitatge del districte corresponent. El personal especialitzat atendrà la sol·licitud i assistirà els sol·licitants al llarg de tot el procés de tramitació.

En l’actualitat, a Barcelona hi ha tres tipologies de zones urbanes a les quals s’assignen ajuts especials:

Conjunts Urbans
Són polígons d’habitatge d’especial interès amb convenis particulars de rehabilitació.

Àrea de conservació i rehabilitació de Sant Ramon
Per permetre una intervenció excepcional en zones en risc de fractura social, la Llei del dret a l’habitatge preveu l’Àrea de Conservació i Rehabilitació. Un dels seus objectius principals és que la millora del parc d’habitatges es tradueixi en un espai públic de més qualitat.

L'Illa Eficient
L’Illa Eficient neix per estimular una manera nova d’abordar els projectes de rehabilitació sostenible i establir un model global i multidisciplinari de l’habitatge. Delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, els carrers de Calàbria, de la Diputació i de Viladomat, vol convertir els ciutadans en protagonistes actius del procés de canvi del seu habitatge.

Ajuts per a la redacció de l’IITE

L’Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) d’habitatges descriu les característiques generals de l’edifici. Amb aquest document se n’avalua l’estat de conservació i les possibles deficiències aparents, siguin constructives o funcionals. Així mateix, conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per millorar-ne la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat.

Aquest informe haurà d’anar acompanyat dels certificats energètic i d’accessibilitat de l’edifici, per complir la Llei 8/2013 de rehabilitació aprovada per l’Estat i el nou decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges.

Es poden sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes dels edificis que es relacionen a continuació:

Edificis que hagin demanat l’ajut a la rehabilitació

En les sol·licituds pendents de resolució i en les sol·licituds noves que es presentin, se subvencionarà el 100% del cost de redacció de l’informe tècnic, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’eficiència energètica.

Edificis que no hagin demanat ajut a la rehabilitació

L’import d’aquesta prestació serà del 80% del seu cost, que es calcularà en funció del nombre d’habitatges per edifici que el sol·licitin i que estiguin en els supòsits esmentats a continuació.

 • Edificis d’habitatges de més de cent anys inclosos en algun dels àmbits declarats en alguna convocatòria d’ajuts a la rehabilitació anterior al 2015, com a Àrea de Rehabilitació Integral o Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral.
 • Edificis d’habitatges que en els darrers deu anys s’hagin presentat a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no hagin fet l’IITE.
 • Edificis d’habitatges situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

L’ajut per a la redacció de l’IITE es podrà sol·licitar a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona emplenant una sol·licitud i aportant l’acord de la Comunitat.

Quina alternativa hi ha a l’ajut?

Els edificis que no tramitin un ajut a la rehabilitació conjuntament amb l’IITE podran buscar un tècnic habilitat (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació), o bé sol·licitar que a través del col·legi professional corresponent s’encarregui l’IITE a un professional qualificat.