www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Prestacions permanents per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2022 d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010. L’ajut en qüestió consta d’una quantia de, com a màxim, 240€ mensuals i un mínim de 20€ mensuals.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, en risc d’exclusió social segons l’article 2.5 de les bases, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent i que acreditin uns ingresos de la unitat de convivència no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria de prestacions.

Consulta en aquests enllaços la resolució de l’ajut i la declaració responsable d'ingressos percebuts.