Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Estratègia d'Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona

En el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s’ha elaborat la nova Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 articula amb objectius compartits, les actuacions d'inclusió social de l'Ajuntament de Barcelona i dels actors de la ciutat amb un horitzó temporal de deu anys, i promou la coproducció a través del treball en xarxa i l'impuls de projectes estructurants


Com a resultat dels diferents espais de treball i participatius, s'ha elaborat el document de l'Estratègia en la qual han participat directament 167 entitats, organitzacions, xarxes i departaments municipals, i que incorpora un total de 892 projectes i serveis que impacten en la reducció de les desigualtats socials.


El document de l'Estratègia, aprovat per unanimitat al Consell de la Governança de l'Acord Ciutadà, està previst que s'aprovi en una sessió del plenari municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Podreu trobar-lo clicant el següent enllaç.


A continuació, podreu consultar el conjunt de projectes i serveis incorporats a l’Estratègia d’inclusió en funció de les 5 línies estratègiques:


[+] Conjunt de projectes i serveis incorporats a la Línia 1: Reduir la desigualtat en la distribució de la renda i garantir els drets socials, en especial, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les necessitats bàsiques.

[+] Conjunt de projectes i serveis incorporats a la Línia 2: Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals al llarg de la vida.

[+] Conjunt de projectes i serveis incorporats a la Línia 3: Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu.

[+] Conjunt de projectes i serveis incorporats a la Línia 4: Eliminar l’estigmatització i la segregació social.

[+] Conjunt de projectes i serveis incorporats a la Línia 5: Disminuir les desigualtats socials territorials.