Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Programa "Actius de l'Acord"

En el marc de la Xarxa d’Acció Barcelona Ciutadania Activa i Compromesa, s’ha impulsat el Programa “Actius de l’Acord”, un distintiu per visualitzar i reconèixer l’esforç d’aquelles entitats, organitzacions o projectes, que estan treballant més activament per promoure el compromís social ciutadà.

Concretament, la ciutadania compromesa la conformen, entre d'altres:

  • persones que realitzen tasques voluntàries de diferents àmbits a través d’entitats socials
  • persones que participen en moviments socials de defensa de drets
  • persones que tenen cura d’altres o que participen en grups d’ajuda mútua
  • persones que participen en xarxes d’intercanvi solidari, projectes comunitaris i bancs del temps

Perquè serveix el distintiu?

El distintiu, que és propietat de l’Acord, proporcionarà visibilitat i difusió de les bones pràctiques impulsades per les entitats socials, organitzacions i projectes membres de l’Acord Ciutadà

Els objectius específics de les entitats que participen en els Actius de l’Acord són:

1. Donar a conèixer i reconèixer les entitats que treballen per promoure el compromís social de la ciutadania.

2. Valorar les iniciatives transformadores i d’èxit que promouen el compromís social de la ciutadania.

3. Fomentar l’existència de projectes actius de l’Acord Ciutadà.

Alhora, promourà més influència i incidència ciutadana, i un augment de la confiança en els projectes que s'impulsen a la ciutat.

Qui el pot sol·licitar?

Poden sol·licitar el distintiu de l'Actius de l'Acord entitats, organitzacions o projectes adherits a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que promoguin el compromís social de la ciutadania, a través de les següents accions:

  • Voluntariat en organitzacions, en programes o projectes d’una entitat o associació: Persones que exerceixen de voluntàries en projectes, desenvolupant tasques d’atenció directa, de suport logístic o administratiu o formant part dels òrgans de govern d’una entitat del tercer sector social.
  • Bon veïnatge o de caràcter cívic: Conjunt d’accions i iniciatives ciutadanes, individuals o col·lectives, que contribueixen a millorar la convivència, el civisme o la cohesió social d’un territori.
  • Persones cuidadores, grups d’ajuda mútua, autoajuda o suport: Persones que tenen cura d’altres persones i grups d’atenció col·lectiva, suport o acompanyament a persones o col·lectius per promoure la resolució d’una necessitat comuna.
  • Moviments socials, iniciatives o serveis de caràcter social: Programes, iniciatives o serveis socials municipals que disposen de la participació i la implicació de persones que hi col·laboren de forma altruista i desinteressada.
  • Projectes o xarxes comunitàries: Iniciatives o dinàmiques ciutadanes sorgides en un àmbit territorial concret i basades en la solidaritat i la confiança que contribueixen a generar vincles ciutadans i relacions socials de proximitat. En serien exemples els bancs del temps, els bancs solidaris, les comunitats autofinançades, les xarxes d’inter-canvi solidari o comunitats o xarxes socials de persones que desen-volupen accions solidàries.

Requisits

El requisit per rebre la distinció “Actius de l’Acord” és expressar el compromís en la promoció d’una ciutadania activa a partir de:

1.Ser membre de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i per tant, estar d’acord amb la seva declaració de valors. (Podreu consultar-la a: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/que_es.html).

2.Tenir més d’un any d’experiència en projectes que promoguin una ciutadania activa i compromesa.

3.Fer arribar la descripció de l’activitat/s o projecte/s en la que consti descrita la seva incidència ciutadana de la seva activitat.

4.Fer arribar les dades resum del/s projecte/s que se sol·liciten al formulari (objectius, tasques, nombre de persones participants, etc.).

Documents

Bases Actius de l'Acord Manual de Sol·licitud del Programa Actius de l'Acord