www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Àmbit jurídic i normativa

En tant que es tracta d'un ens públic de caràcter associatiu, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona es regeix pels seus Estatuts, per la Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta municipal de Barcelona i, supletòriament, per la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat.

També li resulta d'aplicació la Disposició addicional vintena, sobre el règim jurídic dels consorcis, de la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic (articles 118 a 127), de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relativa a l'adscripció dels consorcis a les administracions públiques, al seu règim comptable i pressupostari i al control per part de l'administració pública a la que estiguin adscrits, així com al seu règim jurídic, creació, contingut, estatuts, dret de separació i dissolució.

Als efectes de la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària el Consorci està adscrit a la Generalitat de Catalunya, sectoritzat com a Administració Pública.

 

Organització del Consorci

 

Reglaments i normativa específics

 

Normes d’habitatge