www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Govern i Organització

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, creat a l'empara de l'article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

La seva finalitat és el desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona. Té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, a més de plena capacitat d'actuació per tal d'aconseguir els seus objectius.

El Consorci no disposa de personal propi i per tant no té estructura executiva, només Òrgans de Govern i de Gestió.

Òrgans de govern i gestió

Junta General del Consorci d’Habitatge de Barcelona

Per part de la Generalitat

Presidenta: Sra. Ester Capella i Farré , Consellera del Departament de Territori.

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Vicepresidenta: Sra. Laia Bonet Rull, Regidora de l'Ajuntament de Barcelona i Presidenta de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Membres

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. Joan Ramón Riera Alemany, Comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Suplent: Ana Rigalt Benito Cap del Departament Foment de la Rehabilitació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Sra. Laia Claverol Torres, Gerent d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.

Suplent: Sr. Antoni Fernández Pérez, Gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Sr. Joan Cambronero Fernández, Gerent d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Suplent: Sra. Esther Ródenas Estopiña, Cap del Departament de Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Sr. Isidre Costa Ribera, Director de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Suplent: Sra. Natàlia Frers Teberobsky, Tècnica de Serveis Econòmics i Tributaris de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Per part de la Generalitat de Catalunya

Sra. Marina Berasategui Canals, titular de la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori.

Suplent: Sr. Josep Casas i Miralles, titular de la Subdirecció General d'Habitatge del Departament de Territori.

Sra. Silvia Grau Fontanals, titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, titular de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. Albert Toledo i Pascual, titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Eva Gundín i Vázquez, responsable de suport en matèria d'urbanisme de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sra. Maria Sisternas Tusell, titular de la Direcció de l'Institut Català del Sòl.

Suplent: Sr. Gonçal Marqués Sagnier, titular de la Direcció d'Operacions d'Habitatge i Inversions Gestionades de l'Institut Català del Sòl.

Sr. Jordi Sanuy i Aguilar, titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Mercè Codina i Bigas, titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. D. Eugeni Martinez Caparrós, titular de la Direcció Operativa d'Actuacions d'Urgència en Matèria d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sr. Jaume Fornt i Paradell, titular de la Subdirecció General de Promoció d'Habitatge Protegit i Sòl Residencial Associat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Secretària: Sra. Alicia Rius Porta.

Comissió permanent

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Anna Rigalt Benito, Cap del Departament Foment de la Rehabilitació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Suplent: Sra. Esther Ródenas Estopiña, Cap del Departament de Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Sr. Isidre Costa Ribera, Director de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Suplent: Sra. Natalia Frers Teberobsky, Tècnica de Serveis Econòmics i Tributaris de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Per part de la Generalitat de Catalunya

Sra. Silvia Grau Fontanals, titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que exerceix la Presidència.

Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, titular de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. Albert Toledo i Pascual, titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Eva Gundín i Vázquez, responsable de suport en matèria d'urbanisme de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sra. Maria Sisternas Tusell, titular de la Direcció de l'Institut Català del Sòl.

Suplent: Sr. Gonçal Marqués Sagnier, titular de la Direcció d'Operacions d'Habitatge i Inversions Gestionades de l'Institut Català del Sòl.

Sr. Jordi Sanuy i Aguilar, titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Mercè Codina i Bigas, titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.