www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Govern i Organització

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, creat a l'empara de l'article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

La seva finalitat és el desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona. Té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, a més de plena capacitat d'actuació per tal d'aconseguir els seus objectius.

El Consorci no disposa de personal propi i per tant no té estructura executiva, només Òrgans de Govern i de Gestió.

Òrgans de govern i gestió

Junta General del Consorci d’Habitatge de Barcelona

Per part de la Generalitat

Presidenta: Sra. Ester Capella i Farré , Consellera del Departament de Territori.

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Vicepresidenta: Sra. Laia Bonet Rull, Regidora de l'Ajuntament de Barcelona i Presidenta de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Membres

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. Joan Ramón Riera Alemany, Comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Suplent: Ana Rigalt Benito Cap del Departament Foment de la Rehabilitació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Sra. Laia Claverol Torres, Gerent d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.

Suplent: Sr. Antoni Fernández Pérez, Gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Sr. Joan Cambronero Fernández, Gerent d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Suplent: Sra. Esther Ródenas Estopiña, Cap del Departament de Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Sr. Isidre Costa Ribera, Director de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Suplent: Sra. Natàlia Frers Teberobsky, Tècnica de Serveis Econòmics i Tributaris de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Per part de la Generalitat de Catalunya

Sra. Marina Berasategui Canals, titular de la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori.

Suplent: Sr. Josep Casas i Miralles, titular de la Subdirecció General d'Habitatge del Departament de Territori.

Sra. Silvia Grau Fontanals, titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, titular de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. Albert Toledo i Pascual, titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Eva Gundín i Vázquez, responsable de suport en matèria d'urbanisme de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sra. Maria Sisternas Tusell, titular de la Direcció de l'Institut Català del Sòl.

Suplent: Sr. Gonçal Marqués Sagnier, titular de la Direcció d'Operacions d'Habitatge i Inversions Gestionades de l'Institut Català del Sòl.

Sr. Jordi Sanuy i Aguilar, titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Mercè Codina i Bigas, titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. Jaume Fornt i Paradell, titular de la Subdirecció General de Promoció d'Habitatge Protegit i Sòl Residencial Associat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sr. D. Eugeni Martinez Caparrós, titular de la Direcció Operativa d'Actuacions d'Urgència en Matèria d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Secretària: Sra. Alicia Rius Porta.

Comissió permanent

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Anna Rigalt Benito, Cap del Departament Foment de la Rehabilitació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Suplent: Sra. Esther Ródenas Estopiña, Cap del Departament de Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Sr. Isidre Costa Ribera, Director de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Suplent: Sra. Natalia Frers Teberobsky, Tècnica de Serveis Econòmics i Tributaris de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Per part de la Generalitat de Catalunya

Sra. Silvia Grau Fontanals, titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que exerceix la Presidència.

Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, titular de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. Albert Toledo i Pascual, titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Eva Gundín i Vázquez, responsable de suport en matèria d'urbanisme de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sra. Maria Sisternas Tusell, titular de la Direcció de l'Institut Català del Sòl.

Suplent: Sr. Gonçal Marqués Sagnier, titular de la Direcció d'Operacions d'Habitatge i Inversions Gestionades de l'Institut Català del Sòl.

Sr. Jordi Sanuy i Aguilar, titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Suplent: Sra. Mercè Codina i Bigas, titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.