www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits:

 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant. 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a la base 8.2. 
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer, en les condicions previstes en la base 8.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer, com a mínim, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol.licitud, per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

En el supòsits dels beneficiaris de la modalitat 3.a), i en el cas que es lloguin habitatges amb famílies amb resolució favorable de Mesa de valoració de situacions d'emergència, que ja estaven residint al mateix habitatge objecte del lloguer, cal que estiguin subjectes a un procés de desnonament d'aquest habitatge habitual i que s'acrediti que hi ha data de llançament assenyalada en el moment anterior a la formalització del contracte de lloguer.

Les persones físiques han de complir, addicionalment, els següents requisits:

 • Tenir la residència legal a Catalunya. 
 • Destinar l'habitatge llogat a residència habitual i permanent. 
 • La unitat de convivència de la persona sol·licitant ha de mantenir les condicions que van donar lloc a la resolució favorable de Mesa de valoració de situacions d'emergència corresponent.

Les persones jurídiques, que sol·licitin la subvenció de la modalitat 3.b), han de complir, addicionalment, els següents requisits:

 • Es requerirà informe del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials conforme els habitatges s'inclouen en el marc de la fitxa 48.1 i 48.2 del contracte programa, que inclou el sensellarisme i el programa 'Sostre 360o' per a joves entre 18 i 25 anys. En el cas que l'actuació proposada no s'inclogui en aquestes fitxes caldrà igualment informe del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, conforme l'actuació és coherent amb l'adaptació feta a nivell local dels criteris i estratègies aprovats pel Govern en el marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya i conforme des d'aquella àrea bàsica es durà a terme el suport i seguiment social necessari o que aquest estarà convingut amb l'entitat social que presenti la sol·licitud.