www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de la sol·licitud

La quantia màxima de la subvenció no pot ser superior a cap dels imports següents:

  • La renda de lloguer pactada en el contracte d'arrendament, segons la base 8.2. 
  • El preu mig del lloguer mensual del municipi on estigui situat l'habitatge, publicat per l'Agència () o l'índex mig de referència de preus de lloguer d'habitatges, si aquest és superior al preu mig del lloguer mensual, per aquells municipis en què sigui consultable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, que es pot consultar al web d'habitatge.

En el cas de les persones físiques beneficiàries, es descomptarà de l'import de la subvenció l'import corresponent al 10% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sota del 0,89 de l'indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sota del 0,95 de l'IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC, segons els ingressos que s'estableixen a la base 12.2.1 a.

La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent. Les taules de l'IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Per a les persones jurídiques beneficiàries, es descomptarà de l'import de la subvenció l'import corresponen a la renda establerta al contracte de cessió d'ús o assimilable formalitzat amb les persones destinatàries.

Termini: En la convocatòria amb càrrec al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya corresponent a l'exercici 2023, com a despesa anticipada, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 13 de desembre de 2022 i finalitza el dia 30 de setembre de 2023, inclòs.

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció serà concedida per a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, inclòs.

Només en el cas dels contractes de lloguer provinents del programa 360 que s'hagin formalitzat durant l'any 2022, l'import de la subvenció corresponent a la convocatòria 2022 inclourà totes les mensualitats del lloguer abonades durant l'any 2022.

Aquesta subvenció és prorrogable per anualitats successives en funció de les dotacions pressupostàries de cada exercici, fins a la durada màxima de les pròrrogues obligatòries del contracte, fixades a l'article 9 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, sempre que es sol·liciti la renovació i es mantinguin les condicions per a la seva percepció durant aquest termini i d'acord amb el procediment de renovació que s'estableixi en cada exercici pressupostari.