www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

Concepte subvencionable

Serà subvencionable l'import del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat, segons els imports màxims de la subvenció previstos a la base 10.

Als efectes d'aquesta subvenció, es considera que formen part de l'import del lloguer els conceptes següents: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa pel servei de recollida d'escombraries.
 
No seran subvencionables els imports que puguin correspondre al lloguer d'annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

Sol·licitud de la subvenció

En el cas de persones físiques, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com la documentació relativa a la justificació, es poden formalitzar:

  • De forma preferent, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, el qual, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació requerida per mitjà d'aquest mateix web. 
  • A les Oficines Locals d'Habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació. 
  • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com la documentació relativa a la justificació, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels portals de tràmits que s'indiquen a continuació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques:

  • En el cas de qualsevol administració pública, societat mercantil participada majoritàriament per diverses administracions públiques, o empresa pública, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT). El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'EACAT.
  • En el cas d'entitats de naturalesa privada , el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, el qual, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació requerida per mitjà d'aquest mateix web. 
  • Només es pot presentar un habitatge en cada sol·licitud de la subvenció. Si es disposa de més d'un habitatge que compleixi les condicions per poder obtenir aquesta subvenció, s'han de presentar tantes sol·licituds com habitatges es disposin.

Pagament de la subvenció

En el cas de les persones físiques beneficiàries, el pagament es tramitarà, prèvia presentació dels rebuts de lloguer pagats.
 
En el cas de les persones jurídiques beneficiàries, el pagament es tramitarà, prèvia presentació trimestral del compte justificatiu o, si escau, la declaració responsable indicades en els apartats tercer i quart de la base 17.
 
El pagament de la subvenció es fa per transferència ordinària i resta condicionat a la disponibilitat pressupostaria i a la comprovació, per part de l'Agència, que la persona beneficiària està al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.
 
Abans de reconèixer l'obligació del pagament, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.