www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

La persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud, haurà d'aportar la documentació següent:

 • Contracte d'arrendament de l'habitatge degudament signat, d'acord amb les condicions previstes a la base 8.
 • Rebuts de lloguer pagats des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
 • Resolució favorable de les Meses d'emergències d'àmbit local, en cas de modalitat 3.a).
 • Documentació relativa al procés de desnonament on s'acrediti que hi ha data de llançament assenyalada en el moment anterior a la formalització del contracte de lloguer, en el supòsits dels beneficiaris de la modalitat 3.a), i en el cas que es llogui l'habitatge a la família que resideix al mateix habitatge objecte del lloguer.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona o entitat sol·licitant amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.

Les persones físiques han d'aportar la documentació següent:

Documentació que caldrà aportar de tota la unitat de convivència:

 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, dels 3 mesos anteriors a la presentació de sol·licitud.
 • Documentació que caldrà aportar de tota la unitat de convivència, en cas que el sol·licitant manifesti la seva oposició a que l'Administració la consulti telemàticament.
 • DNI/TIE/Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent. 
 • Certificat de convivència actualitzat en la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones. 
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 %, de qualsevol dels membres o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. 
 • Certificat cadastral o nota simple del Registre de la Propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat de convivència és titular d'un habitatge. 
 • Informe de vida laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, relatiu a totes les persones en edat laboral. 
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l'últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. 
 • Resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya. 
 • Títol de família nombrosa, si escau. 
 • Títol de família monoparental, si escau. 
 • Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
 • Cèdula d'habitabilitat vigent. 
 • En el seu cas, certificat de pensions públiques percebudes o de la renda garantida o de de l'ingrés mínim vital.

Les persones jurídiques han d'aportar la documentació següent:

 • Documentació acreditativa de ser una entitat sense ànim de lucre, constituïda legalment i inscrita en el registre corresponent.
 • Contracte de cessió d'ús o assimilable degudament signat, d'acord amb les condicions previstes a la base 9. 
 • Informe del referent de l'àrea bàsica de serveis socials on s'ubiqui l'habitatge, en el cas de la modalitat 3.b)
 • Documentació que caldrà aportar, en cas que es manifesti la seva oposició a que l'Administració la consulti telemàticament: 
 • Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
 • Resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya. c) Cèdula d'habitabilitat vigent.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar documentació complementària per ampliar la informació sobre la sol·licitud presentada.