www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

  • Aquestes subvencions són incompatibles, per a les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades que tinguin la mateixa finalitat, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior als 4.500 euros.
  • Així mateix, són incompatibles amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
  • De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i amb la finalitat d'evitar desnonaments i de complementar la renda garantida de ciutadania, les prestacions regulades per aquestes bases únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d'un sol membre que han estat beneficiàries d'una renda mínima d'inserció o d'una prestació no contributiva i a la vegada d'un ajut pel pagament del lloguer en l'exercici anterior, per tal d'evitar la pèrdua de l'habitatge habitual i el desnonament.