www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l'IRSC. No obstant això quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,3 vegades l'IRSC, els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l'import del lloguer.
  En el cas que l'import del concepte “altres despeses deduïbles” de la declaració de renda sigui tan elevat que comporti una disminució dels rendiments íntegres, que provoqui, al seu torn, que la base imposable general sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC, es podrà detraure l'import del concepte “altres despeses deduïbles”, a l'únic efecte de determinar el compliment del requisit de tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l'IRSC.
 • Que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que sigui la seva residència habitual. Si el contracte es formalitza a partir de l'1 de juny del 2013 caldrà acreditar el compliment de l'obligació del pagament de la fiança al propietari.
 • Que l'import de la renda de lloguer mensual no superi els 800 euros a la demarcació de Barcelona, o 900 si es tracta de famílies nombroses.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats. .
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions (article 13 de la Llei de Subvencions).
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya comprovarà aquesta obligació abans d'emetre la resolució corresponent.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la unitat de convivència no pot tenir un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat no en disposi del dret d'ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la unitat de convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l'arrendador.
 • Que no tinguin un patrimoni declarat a l'IRPF que en conjunt sigui superior a 500 euros. S'exceptua el supòsit en que aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. En aquests casos caldrà presentar l'escriptura de la dació.
 • Que l'habitatge no sigui gestionat o administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.