www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Documentació general

 • Formulari de sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer, on s'inclou:
  • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d'exclusió
 • DNI/NIF/NIE o passaport de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència. Si han canviat de NIE a DNI han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Si no és titular del contracte de lloguer haurà d'acreditar el dret d'ús de l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.
 • Rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, amb la informació necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
 • Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral corresponents a l'any 2019. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici fiscal de 2019.
  • Si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'ha d'aportar el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació de l'any 2019. L'informe de vida laboral s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
   • Important: Si els ingressos s'acrediten per mitjà d'aquesta declaració, no s'acceptaran altres justificants. Per tant, si una persona porta declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d'ingressos normalitzada.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats, s'admetran els ingressos de l'any 2021 de la unitat de convivència en els supòsits següents: divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria i els ingressos obtinguts durant l'any de la convocatòria corresponent.
 • En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s'acompanyi l'expedient d'un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l'Oficina de l'Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la unitat de convivència.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades del compte en el qual s'ha d'ingressar la subvenció, degudament segellat.

Documentació específica

Segons la situació familiar i/o personal caldrà aportar a més:

 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.
 • Resolució del Ministeri de l'Interior o sentencia judicial ferma en cas d'acreditar la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat.
 • Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en cas d'acreditar ser persona jove extutelada.
 • Certificat d'Immigració es cas d'acreditar ser persona amb mesures de protecció internacional.
 • Documentació judicial o ordre de protecció vigent en cas d'acreditar situacions de violència gènere.

Obtenció de dades de manera electrònica

Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:

 • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.
 • La declaració de l'IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
 • Certificat de grau de discapacitat, si s'escau.
 • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s'escau.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.