www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

Pagament de la subvenció:

  • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts (abans del 30 de juny del 2022), informació facilitada per les entitats financers que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions o altres mitjans.
  • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
  • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

Criteris de prioritat per valorar i ordenar les sol·licituds:

  • Les sol·licituds es resoldran, segons la disponibilitat pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
  • Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris de valoració esmentats, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.
  • A la puntuació obtinguda en cas d'empat se li sumaran les puntuacions de les situacions descrites a la base 11.2.

Fiscalitat:

  • Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Generalitat.