www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits, a més de l’establert a l’apartat “Destinataris”:

  • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol∙licitud, llevat dels catalans retornats que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans.
  • L'habitatge que figuri al contracte de lloguer ha d'estar ubicat a la ciutat de Barcelona i ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol∙licitant, entenent‐se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent. 
  • Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol∙licita la prestació. 
  • Estar en risc d’exclusió social residencial d’acord amb l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i acreditar uns ingressos ponderats de la unitat de convivència no superiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l’habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència.  
  • Que el percentatge dels ingressos de la unitat de convivència destinats al pagament de les rendes de lloguer sigui igual o superior al 30%.
  • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer de l’habitatge pel qual es sol∙licita la prestació corresponents a la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l’import del lloguer.
  • Que l’import de lloguer mensual de l’habitatge pel qual es sol∙licita la prestació no superi el límit màxim de 970€.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera. 
  • Pagar el lloguer de l’habitatge pel qual es sol∙licita la prestació per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d’un compte bancari del qual sigui titular la persona sol∙licitant, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol∙licitud.