www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d’administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d’acord amb la duplicitat incorreguda.