www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança de l’arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans i la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament i altres disposicions concordants.

Així també, les persones destinatàries que es trobin en algun dels col·lectius regulats a continuació:

  • Els beneficiaris d’aquestes prestacions són les persones que a l’any 2023 van mantenir el dret a obtenir les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
  • Els beneficiaris han de complir els requisits establerts a l’empara de l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost.

No poden ser persones beneficiàries les que, d’acord amb l’article 5.2 del Text Refós de les Bases Reguladores i la Disposició Transitòria desena de la Llei 5/2012 de 20 de març, hagin percebut la prestació per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona durant 4 anys successius, amb l’excepció de les persones beneficiàries de les prestacions que en data 31 de desembre de 2012 tenien més de 65 anys, que es mantenen de manera permanent mentre es mantinguin les condicions per les quals van tenir accés a la prestació.