www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

 1. Documentació general:
  1. DNI/NIF/NIE vigent o document equivalent de la persona sol∙licitant.
  2. Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol∙licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol∙licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent: 
   1. Persones sol∙licitants amb nacionalitat espanyola, d’algun país membre de la Unió Europea o d’un altre país de l’espai econòmic europeu: els certificats o volants dels diferents padrons municipals. S’exceptuen aquelles persones sol∙licitants que acreditin el requisit de residència legal a Barcelona en els termes establerts a l’apartat b).
   2. Altres persones sol∙licitants: quan no figuri la llegenda “Permanent o llarga durada” en el seu NIE, el certificat de residència emès per l’oficina d’estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.
  3. Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant:
   1. L’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF de l’últim exercici fiscal tancat, o en cas de no estar‐ne obligat, certificat d’imputacions de l’últim exercici fiscal tancat.
   2. Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres mensualitats prèvies a la data de presentació de la sol∙licitud de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l’informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  4. Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol∙licitud.
  5. Autorització de la persona sol∙licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol∙licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol∙licitud a altres organismes públics.
  6. En cas que l’import de l’ajut a atorgar sigui superior a 300€ mensuals caldrà presentar l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.
  7. Certificat o volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol∙licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
  8. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà sol∙licitar qualsevol altre documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol∙licitud presentada.
  9. En cas de que la persona sol∙licitant o altre membre de la unitat de convivència consti com a beneficiari d’una subvenció o prestació que correspongui a ajuts per l’habitatge, cal aportar la resolució de la concessió de l’ajut amb l’import atorgat.
  10. En els casos de pagament del lloguer mitjançant ingrés en compte o transferència bancària, es podrà demanar l’acreditació conforme el compte corrent en el qual s’ingressa la renda del lloguer és titular la persona propietària de l’habitatge o administradora de la finca.
 1. En cas de canvi respecte la documentació acreditada en les convocatòries de l’any anterior relatives a les prestacions per al pagament de lloguer o les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona:
  1. DNI/NIF/NIE vigent o document equivalent dels membres de la unitat de convivència que hagin tingut un canvi.
  2. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família.
  3. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol∙licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
   En el cas que la persona sol∙licitant de la prestació que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació, per conveni o per sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret.
  4. Imprès normalitzat, a nom de la persona sol∙licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, degudament segellat per l’entitat financera, o formulari de dades bancàries degudament signat per la persona sol∙licitant juntament amb un certificat de la titularitat del compte corrent, o l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la llibreta bancària.
  5. Acreditació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
  6. Carnet de família monoparental.
 1. Les persones sol∙licitants que donin autorització a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 1.a) (amb excepció del NIE que haurà de ser aportat), 1.c)1., 1.g), 2.a) (amb excepció del NIE que haurà de ser aportat), 2.e) i 2.f).