www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

El pagament d’aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l’aportació dels rebuts de manera mensual.

La justificació de pagament dels rebuts esmentats anteriorment s’haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer. No obstant, a instància de la persona beneficiària de la prestació, es podrà ampliar el termini de justificació que no podrà ser posterior a la data establerta en la present convocatòria.

Els imports corresponents als rebuts que no s’hagin justificat abans del 31 de març del 2025 no es pagaran a les persones beneficiàries el que comportarà automàticament la resolució de revocació parcial per manca de justificació d’acord amb el punt 16 d’aquesta convocatòria.

D’acord amb l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i amb la lletra h) de la Base Reguladora 7, el pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària a l’entitat financera on la persona sol∙licitant de la prestació hagi domiciliat el seu cobrament. I s’abonaran directament a la persona sol∙licitant de la prestació que es fixi com a beneficiària en la resolució d’atorgament de la prestació.