www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de la sol·licitud

Quantia: L’ import mensual de la prestació és d’un màxim de 300 euros i d’un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l’ import sigui inferior a aquesta quantitat.

En cas que l’import de la prestació calculat en base a la declaració de l’IRPF de l’any fiscal tancat, superi l’import màxim establert a la convocatòria, es podrà tenir en compte els ingressos de les tres darreres mensualitats prèvies a la presentació de la sol∙licitud de tots els membres de la unitat de convivència.

Excepcionalment, en casos de risc d’exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d’informe favorable emès pels serveis socials municipals, la quantia mensual màxima de la prestació podrà ser augmentada en els següents casos:

  • Persones beneficiàries de la prestació que, amb la suma de l’import dels ingressos mensuals ponderats de la unitat de convivència més l’import màxim de 300€ de la prestació, no puguin fer front a l’import del lloguer mensual. En aquets casos l’import mensual de la prestació és el resultat de restar a l’import del lloguer mensual els ingressos ponderats de la unitat de convivència, sense aplicar el límit màxim de 300€ del punt 7.4 de les bases de la convocatòria.
  • Persones soles beneficiàries de la prestació que en l’any de la convocatòria tinguin 65 anys o més, que acreditin una discapacitat del 65% o més i amb uns ingressos ponderats inferiors o iguals a 0,95 vegades l’IRSC. En aquests casos l’import mensual de la prestació és el resultat de restar a l’import del lloguer mensual el 30% dels ingressos ponderats, sense aplicar el límit màxim de 300€ del punt 7.4 de les bases de la convocatòria.

Termini: Aquesta prestació s’atorga per un període màxim de 12 mesos. Amb la resolució de concessió de les sol∙licituds es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir del mes següent de la data de finalització dels efectes de la resolució de l’expedient de la convocatòria de l’any anterior sempre que en aquell moment la persona sol∙licitant sigui titular del contracte de lloguer.

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta prestació sempre que la sol∙licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder‐la concedir.