Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'habitatges d'inclusió social

La Xarxa d'habitatges d'inclusió social va constituir-se el mes de juny de 2010 motivada per l’existència d’un important nombre d’entitats socials dedicades a la inclusió residencial i que gestionen habitatges per atendre a persones i famílies en situació o risc d’exclusió residencial.

La missió de la xarxa és esdevenir l’espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat.

Entitats participants

imatge xarxa
imatge xarxa 2

Objectius

 • Treballar per aconseguir millorar l’accés als habitatges d’inclusió de les persones en risc d’exclusió.
 • Vetllar per impulsar les vies de sortida dels habitatges d’inclusió d’acord a les necessitats de cada persona: accés a habitatge social i/o de mercat, o bé altres sortides residencials adequades a les seves necessitats.
 • Treballar per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge destinat a inclusió de les entitats membres.
 • Disposar de major coneixement dels recursos residencials per a la inclusió social que hi ha a la ciutat de Barcelona.
 • Treballar per arribar al consens en quant a la definició de l’habitatge d’inclusió i a l’aplicació del model Housing First en les seves diferents variants.
 • Acordar criteris de caràcter genèric per facilitar l’homogeneïtzació en el tractament i la coordinació amb altres solucions residencials (consensuar metodologies d’actuació, criteris d’admissió, un protocol de derivació, etc.).
 • Facilitar la coordinació general de tots els actors implicats en els processos d’inclusió per afavorir un millor seguiment social de les persones en risc d’exclusió.
 • Treballar en xarxa en relació amb altres programes de serveis municipals vinculats a cobrir les necessitats d’habitatge: contingents especials, emergències socials i Borsa de lloguer social.
 • Visualitzar i difondre el conjunt de les actuacions socials i residencials d’inclusió a la ciutat.
 • Fer incidència política i promoure canvis legislatius en l’àmbit dels habitatges d’inclusió.

Pla de treball 2017

 • Establir una proposta d’organització interna de la Xarxa.
 • Elaborar una cartera de serveis compartits per tal d’incrementar el coneixement entre totes les entitats i organitzacions membres de la Xarxa.
 • Establir el perfil d’usuaris per cada tipologia d’habitatge (el perfil varia segons l’habitatge i l’equip d’atenció) i identificar tipologies d’intervenció per població (diferenciant per intensitat de l´acompanyament).

Accions realitzades

 • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
 • Procés intern entre la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i la Regidoria d'Habitatge, per a la concreció de la constitució de la xarxa.
 • Reunió de treball amb entitats i persones del Consell de l'Habitatge Social per a la concreció de la definició i objectius de la xarxa.
 • Elaboració d'una fitxa de dades dels membres integrants de la xarxa.
 • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
 • Sessió de definició d'objectius i constitució de grups de treball (28 d'octubre).
 • Sessió Plenària 2011 de la xarxa i signatura dels convenis amb les entitats membres (8 de juny de 2011).
 • Signatura de convenis amb les entitats de la Xarxa que els permet participar en la valoració del grau d'autonomia dels usuaris/es per tal de poder accedir de manera prioritària en el procés d'adjudicació d'habitatge social per contingents econòmicament vulnerables.
 • Impuls de la Comissió de recorregut social, que ha avançat en la definició dels criteris de valoració del recorregut social.
 • Impuls de la Comissió de recorregut residencial per treballar els criteris d'accés de les entitats a l'habitatge públic protegit.
 • Realització d'un estudi per millorar el coneixement existent sobre els diferents recursos residencials municipals i d'entitats de la ciutat.
 • Redacció del Protocol d’accés d’entitats de la Xarxa d’habitatges d’inclusió a l’habitatge protegit, on s’estableixen les bases i criteris per a aquest procés.
 • Adjudicació de 14 habitatges entre 7 entitats per part de la Mesa d’accés a habitatge públic d’inclusió (novembre de 2012).
 • Realització d’una sessió de treball específica de la xarxa en el marc del procés participatiu d’elaboració del Pla per a la Inclusió Social.
 • Jornada de reimpuls de la xarxa amb l’objectiu de valorar conjuntament la situació actual de la xarxa i treballar de manera conjunta entorn d’una proposta que permeti el seu reimpuls.
 • Reunions del Grup Motor de la xarxa amb l’objectiu de treballar i elaborar un document de reimpuls de la xarxa i establir el pla de treball per a l’any 2017.