Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'habitatges d'inclusió social

La Xarxa d'habitatges d'inclusió social va constituir-se el mes de juny de 2010 motivada per l’existència d’un important nombre d’entitats socials dedicades a la inclusió residencial i que gestionen habitatges per atendre a persones i famílies en situació o risc d’exclusió residencial.

La missió de la xarxa és esdevenir l’espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat.

Entitats participants

imatge xarxa
imatge xarxa 2

Objectius

 • Treballar per aconseguir millorar l’accés als habitatges d’inclusió de les persones en risc d’exclusió.
 • Vetllar per impulsar les vies de sortida dels habitatges d’inclusió d’acord a les necessitats de cada persona: accés a habitatge social i/o de mercat, o bé altres sortides residencials adequades a les seves necessitats.
 • Treballar per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge destinat a inclusió de les entitats membres.
 • Disposar de major coneixement dels recursos residencials per a la inclusió social que hi ha a la ciutat de Barcelona.
 • Treballar per arribar al consens en quant a la definició de l’habitatge d’inclusió i a l’aplicació del model Housing First en les seves diferents variants.
 • Acordar criteris de caràcter genèric per facilitar l’homogeneïtzació en el tractament i la coordinació amb altres solucions residencials (consensuar metodologies d’actuació, criteris d’admissió, un protocol de derivació, etc.).
 • Facilitar la coordinació general de tots els actors implicats en els processos d’inclusió per afavorir un millor seguiment social de les persones en risc d’exclusió.
 • Treballar en xarxa en relació amb altres programes de serveis municipals vinculats a cobrir les necessitats d’habitatge: contingents especials, emergències socials i Borsa de lloguer social.
 • Visualitzar i difondre el conjunt de les actuacions socials i residencials d’inclusió a la ciutat.
 • Fer incidència política i promoure canvis legislatius en l’àmbit dels habitatges d’inclusió.

Accions realitzades

imatgeSessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona El dimarts dia 29 de juny de 2010 va tenir lloc l'acte de presentació pública de la vuitena xarxa de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
[+] veure més informació de la sessió

La xarxa està configurada per l'ajuntament i les entitats que gestionen habitatges d'inclusió de Barcelona. L'objectiu de la xarxa és esdevenir un espai de coordinació de polítiques socials i residencials que permeti una visió global dels recursos residencials d'inclusió de la ciutat.

Durant l'acte, van donar la benvinguda el Sr. Ricard Gomà, Segon Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania i el Sr. Antoni Sorolla, Delegat d'Habitatge. A continuació el Sr. Lluís Fajarí, referent municipal de la xarxa, va exposar els orígens i el procés de creació de la mateixa i els seus objectius principals. I per concloure, es va obrir un torn d'intervencions on les entitats van expressar les seves expectatives i objectius.

imatge sessió 2 imatge
 • Procés intern entre la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i la Regidoria d'Habitatge, per a la concreció de la constitució de la xarxa.
 • Reunió de treball amb entitats i persones del Consell de l'Habitatge Social per a la concreció de la definició i objectius de la xarxa.
 • Elaboració d'una fitxa de dades dels membres integrants de la xarxa.
 • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
 • Sessió de definició d'objectius i constitució de grups de treball (28 d'octubre).
 • Sessió Plenària 2011 de la xarxa i signatura dels convenis amb les entitats membres (8 de juny de 2011).
 • Signatura de convenis amb les entitats de la Xarxa que els permet participar en la valoració del grau d'autonomia dels usuaris/es per tal de poder accedir de manera prioritària en el procés d'adjudicació d'habitatge social per contingents econòmicament vulnerables.
 • Impuls de la Comissió de recorregut social, que ha avançat en la definició dels criteris de valoració del recorregut social.
 • Impuls de la Comissió de recorregut residencial per treballar els criteris d'accés de les entitats a l'habitatge públic protegit.
 • Realització d'un estudi per millorar el coneixement existent sobre els diferents recursos residencials municipals i d'entitats de la ciutat.
 • Redacció del Protocol d’accés d’entitats de la Xarxa d’habitatges d’inclusió a l’habitatge protegit, on s’estableixen les bases i criteris per a aquest procés.
 • Adjudicació de 14 habitatges entre 7 entitats per part de la Mesa d’accés a habitatge públic d’inclusió (novembre de 2012).
 • Realització d’una sessió de treball específica de la xarxa en el marc del procés participatiu d’elaboració del Pla per a la Inclusió Social.
 • Jornada de reimpuls de la xarxa amb l’objectiu de valorar conjuntament la situació actual de la xarxa i treballar de manera conjunta entorn d’una proposta que permeti el seu reimpuls.
 • Reunions del Grup Motor de la xarxa amb l’objectiu de treballar i elaborar un document de reimpuls de la xarxa i establir el pla de treball per a l’any 2015.