Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'habitatges d'inclusió social

La Xarxa d'habitatges d'inclusió social va constituir-se el mes de juny de 2010 motivada per l’existència d’un important nombre d’entitats socials dedicades a la inclusió residencial i que gestionen habitatges per atendre a persones i famílies en situació o risc d’exclusió residencial.

La missió de la xarxa és esdevenir l’espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat.

Entitats participants

imagen red
imagen red 2

Objectius

 • Treballar per aconseguir millorar l’accés als habitatges d’inclusió de les persones en risc d’exclusió.
 • Vetllar per impulsar les vies de sortida dels habitatges d’inclusió d’acord a les necessitats de cada persona: accés a habitatge social i/o de mercat, o bé altres sortides residencials adequades a les seves necessitats.
 • Treballar per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge destinat a inclusió de les entitats membres.
 • Disposar de major coneixement dels recursos residencials per a la inclusió social que hi ha a la ciutat de Barcelona.
 • Treballar per arribar al consens en quant a la definició de l’habitatge d’inclusió i a l’aplicació del model Housing First en les seves diferents variants.
 • Acordar criteris de caràcter genèric per facilitar l’homogeneïtzació en el tractament i la coordinació amb altres solucions residencials (consensuar metodologies d’actuació, criteris d’admissió, un protocol de derivació, etc.).
 • Facilitar la coordinació general de tots els actors implicats en els processos d’inclusió per afavorir un millor seguiment social de les persones en risc d’exclusió.
 • Treballar en xarxa en relació amb altres programes de serveis municipals vinculats a cobrir les necessitats d’habitatge: contingents especials, emergències socials i Borsa de lloguer social.
 • Visualitzar i difondre el conjunt de les actuacions socials i residencials d’inclusió a la ciutat.
 • Fer incidència política i promoure canvis legislatius en l’àmbit dels habitatges d’inclusió.

Pla de treball 2017

 • Establir una proposta d’organització interna de la Xarxa.
 • Elaborar una cartera de serveis compartits per tal d’incrementar el coneixement entre totes les entitats i organitzacions membres de la Xarxa.
 • Establir el perfil d’usuaris per cada tipologia d’habitatge (el perfil varia segons l’habitatge i l’equip d’atenció) i identificar tipologies d’intervenció per població (diferenciant per intensitat de l´acompanyament).

Accions realitzades

 • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
 • Procés intern entre la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i la Regidoria d'Habitatge, per a la concreció de la constitució de la xarxa.
 • Reunió de treball amb entitats i persones del Consell de l'Habitatge Social per a la concreció de la definició i objectius de la xarxa.
 • Elaboració d'una fitxa de dades dels membres integrants de la xarxa.
 • Sessió Constitutiva de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
 • Sessió de definició d'objectius i constitució de grups de treball (28 d'octubre).
 • Sessió Plenària 2011 de la xarxa i signatura dels convenis amb les entitats membres (8 de juny de 2011).
 • Signatura de convenis amb les entitats de la Xarxa que els permet participar en la valoració del grau d'autonomia dels usuaris/es per tal de poder accedir de manera prioritària en el procés d'adjudicació d'habitatge social per contingents econòmicament vulnerables.
 • Impuls de la Comissió de recorregut social, que ha avançat en la definició dels criteris de valoració del recorregut social.
 • Impuls de la Comissió de recorregut residencial per treballar els criteris d'accés de les entitats a l'habitatge públic protegit.
 • Realització d'un estudi per millorar el coneixement existent sobre els diferents recursos residencials municipals i d'entitats de la ciutat.
 • Redacció del Protocol d’accés d’entitats de la Xarxa d’habitatges d’inclusió a l’habitatge protegit, on s’estableixen les bases i criteris per a aquest procés.
 • Adjudicació de 14 habitatges entre 7 entitats per part de la Mesa d’accés a habitatge públic d’inclusió (novembre de 2012).
 • Realització d’una sessió de treball específica de la xarxa en el marc del procés participatiu d’elaboració del Pla per a la Inclusió Social.
 • Jornada de reimpuls de la xarxa amb l’objectiu de valorar conjuntament la situació actual de la xarxa i treballar de manera conjunta entorn d’una proposta que permeti el seu reimpuls.
 • Reunions del Grup Motor de la xarxa amb l’objectiu de treballar i elaborar un document de reimpuls de la xarxa i establir el pla de treball per a l’any 2017.
 • Reunió Plenària de la Xarxa 2017: aprovació del Manual d’organització de la Xarxa, impuls del cens d’entitats i establiment del pla de treball 2017.

Vols adherir-te a la XHIB?

 • Protocol d'adhesió.
 • Document de compromís.
 • Sol·licitud d'incorporació.
 • Documentació de la xarxa

  Manual d'organització de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona.
  Reunió Plenària de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona

  La reunió va tenir lloc el 6 de juliol de 2017, 9:30 hores a la Seu de l'Àrea de Drets Socials (c/ València, 344, entresòl, espai 1).
  [+] veure els detalls de la Reunió Plenària

  Objectius

  1. Presentar el nou procés de cens de les entitats de la Xarxa.
  2. Presentar el nou manual d'organització de la XHIB.
  3. Establir el Pla de treball 2017-2018 de la XHIB.
  4. Promoure la reflexió i debat entorn l'Estratègia d'Inclusió i de reducció de les desigualtats socials a Barcelona.

  Documentació

 • Informe de la Reunió Plenària Juliol 2017.
 • Programa de la Reunió Plenària.
 • Manual d'organització de la XHIB (2017).
 • Fitxa Cens d'entitats de la Xarxa.