www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Les persones que van ser perceptores d’aquesta prestació durant l’any 2022, estaran obligades a comunicar a l’Agència o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d’aquestes prestacions qualsevol variació sobrevinguda en la seva situació econòmica o d’empadronament que pugui donar lloc a la modificació de les condicions que en van determinar la concessió.

S’han d’acreditar les condicions següents:

 • Ingressos: és condició per mantenir el dret a la prestació permanent acreditar que s’està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, així com que la unitat de convivència del perceptor té uns ingressos no superiors a 2,35 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya actualitzat (IRSC). Les taules de l’IRSC consten a l’Annex d’aquesta Resolució. 
 • Es considera que una unitat de convivència està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer. 
 • Per acreditar els ingressos de la unitat de convivència cal justificar els ingressos de la persona beneficiària i de cadascun dels membres que la integren, que estiguin en edat laboral, mitjançant la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent a l’exercici de 2021.

Els ingressos que es tenen en compte per a l’obtenció de la prestació són els corresponents a la base imposable general i de l’estalvi, regulades als articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat de convivència, relatives a l’últim període impositiu, amb termini de presentació vençut.

En la declaració de l’IRPF de l’exercici 2021, que és la que s’ha de tenir en compte, aquests conceptes són els que consten a les caselles 435 i 460 respectivament.

 • Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF, els ingressos s’acreditaran amb la documentació següent:
 • En cas d’una discapacitat sobrevinguda, cal aportar el certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconegut, emès per l’organisme competent en la matèria. 
 • Excepcionalment, en el supòsit que la persona beneficiària o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any 2023 un canvi significatiu en relació amb la seva situació familiar i/o de convivència, s’admetran els ingressos de l’any 2023 només en els supòsits de divorci, separació i viduïtat, degudament justificats amb la sentència de divorci, el conveni regulador de separació o el certificat de defunció, segons els casos.
 • Certificat o volant de convivència actualitzat que acrediti el domicili de la persona beneficiària i de les persones que integren la unitat de convivència.
 • Rebuts de lloguer: Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2023, pagats fins a la data de presentació d’aquesta documentació. El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha d’acreditar mitjançant: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador. En tots els casos ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent. Les persones beneficiàries poden enviar els rebuts de lloguer pagats fins la data a la bústia corporativa rebutslloguer@bcn.cat, indicant nom, cognoms i DNI i número d’expedient. Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer, a aquest efecte s’inclou el de la renda i els endarreriments, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.
 1. a) Certificat d’imputacions emès per l’AEAT.
  b) Informe de vida laboral (per a les persones menors de 65 anys).
  c) Certificat de pensions públiques exemptes de tributació.
  d) Declaració responsable. En el cas que els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència s’acreditin mitjançant declaració responsable, aquesta declaració ha d’anar acompanyada d’un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa. 
 • Les persones que s’han separat o divorciat des de la data en què se’ls va concedir la prestació, han de presentar la sentència i/o el conveni regulador corresponents. 
 • En cas d’una discapacitat sobrevinguda, cal aportar el certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconegut, emès per l’organisme competent en la matèria. 
 • Excepcionalment, en el supòsit que la persona beneficiària o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any 2022 un canvi significatiu en relació amb la seva situació familiar i/o de convivència, s’admetran els ingressos de l’any 2022 només en els supòsits de divorci, separació i viduïtat, degudament justificats amb la sentència de divorci, el conveni regulador de separació o el certificat de defunció, segons els casos.