www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de la sol·licitud

  • Quantia: L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 240€/mes (2.880€/any) i d'un mínim de 20€/mes (240€/any).

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga l'arrendatari/ària i l'anomenat lloguer just, definit a l'article 2.4 amb els imports màxim i mínim que es determinaran en la convocatòria anual.

A l'efecte del càlcul dels ingressos computables, no es tindrà en compte l'import de la prestació percebuda en l'anualitat corresponent.

Tampoc es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre de la seva unitat de convivència en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tanmateix, es considera que formen part de l'import del lloguer tots els conceptes que apareixen al rebut amb excepció dels endarreriments i de les despeses de serveis d'ús individual que hi figurin consignades. Per a aquest càlcul es tindrà en compte l'import del rebut corresponent al mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

  • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Actualment, la convocatòria està oberta.