www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles, pel que fa a les mensualitats, amb les prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer que estableix l'article 72.2.b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i també amb la renda bàsica d'emancipació de les persones joves, que regula el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre.