www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits:

  • En primer terme, haver estat beneficiària d’una prestació permament l’any 2022, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
  • Ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.
  • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria de prestacions.
  • Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l'habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació, en alguna entitat de crèdit.