www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

La tramitació i la gestió d’aquest procediment és a càrrec de les entitats col·laboradores a què fa referència el punt 6 d’aquesta Resolució.

El pagament de les mensualitats s’efectuarà quan les persones beneficiàries hagin presentat els justificants dels rebuts de lloguer pagats, un cop notificada la corresponent resolució, i el pagament s’ajustarà a l’import del rebuts presentats, d’acord amb els següents terminis:

1r termini de justificació: El pagament de les mensualitats corresponents als mesos de gener a novembre de 2023 s’imputaran al pressupost corresponent a l’exercici 2023, prèvia justificació mitjançant la presentació dels corresponents rebuts de lloguer, fins al 30.11.2023, com a màxim.

2n termini de justificació: El pagament corresponent a la resta de mensualitats del 2023 no justificades a data 30.11.2023, s’imputaran al pressupost de l’exercici 2024, prèvia presentació dels corresponents rebuts de lloguer, fins al 29.03.2024, com a màxim.

Els imports corresponents als rebuts que no s’hagin justificat abans del 29 de març de 2024 no es pagaran als interessats.