www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

 • Estar empadronat/ada a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir entre 18 i 35 anys, inclosos, en el moment de fer la sol·licitud.
 • A l’àrea metropolitana de Barcelona, que el preu del lloguer de l’habitatge sigui, com a màxim, de 900€, i de 450€ en cas del lloguer d’habitacions. 
 • Estar al corrent del pagament dels rebuts del lloguer i pagar-los a través de rebut domiciliat, transferència bancària, ingrés en compte, Bizum o rebut de l’administrador en el moment de presentar la sol·licitud. 
 • Acreditar una font d’ingressos regulars** amb un límit màxim de:
  a. Si treballes des d’abans del 2021: 22.548,67€.
  b. Si vas començar a treballar al 2021: 23.664,15€.
  c. Si has començat a treballar al 2022: 24.301,57€* Segons el sumatori de bases imposables de l’IRPF.
 • *Si comparteixes el lloguer: si sol·licita el Bo el mateix nombre que titulars del contracte de lloguer o cessió es tindran en compte els ingressos individuals. En cas contrari, es tindran en compte tots els ingressos de la Unitat de Convivència. 
 • *En el cas de lloguer o cessió d’una habitació, només es consideraran els ingressos de la persona arrendatària.