www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de sol·licitud

  • Quantia: La quantia de la subvenció és de 250€ amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual de lloguer o del preu de cessió. En aquest cas en minorarà en la proporció corresponent.
  • Termini: La subvenció s'atorga per un termini màxim de 2 anys. Per contractes anteriors a l’1 de gener de 2022, l’import de la subvenció serà per les mensualitats de gener de 2022 a desembre de 2023. Per a contractes signats entre l’1 de gener de 2022 i la data que finalitzi el termini de presentar sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i aquell en què finalitzi el termini de dos anys pel qual s’ha concedit la subvenció, computat des d’aquella data. Actualment, aquesta convocatòria està tancada.