www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb (*), és:

 • Documents d'identitat:
  • Document nacional d'identitat vigent (DNI).
   • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
   • Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigent.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant. 
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció. 
 • Certificat acreditatiu de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).