www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Acreditar la urgència i l’especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l’aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.
  • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
  • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat.
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.
  • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l'efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • En tots els casos ha de constar a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i, a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l'emissor i sufix.