www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

Incompatibilitats i Compatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 3.000 euros.

Es pot concedir a una mateixa persona qualsevol de les prestacions que preveu aquesta Resolució, sempre que es destinin a mensualitats diferents i la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no superi la quantitat de 3.000 euros.

Pagament de la prestación

El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona sol·licitant un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. L’import es pot fer efectiu en pagaments fraccionats, dins dels dotze mesos següents a la concessió de la prestació.

No poden accedir a aquestes prestacions

Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre tingui algun dels vincles següents:

  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

La persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la unitat de convivència que tingui un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió per causa de mort.

Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Les persones que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l'ajut.