www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia de la prestació

La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable i per a dotze mensualitats. Es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

L’import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Prestació complementària per donar continuïtat en el pagament del lloguer:

  • L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Prestacions per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge:

  • L'import de la prestació s'estableix en el 60 % de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals per habitatge.

La prestació es reconeix a partir del mes següent de la finalització del dret de la darrera resolució de concessió.

La prestació es renova per a dotze mensualitats i es pot tornar a renovar per un període màxim de dotze mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

La renovació de les prestacions s'ha de formalitzar anualment amb la presentació de la sol·licitud a través de qualsevol dels mecanismes o mitjans establerts, acreditant el compliment dels requisits establerts en la Resolució.