www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Documentació general

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

 • DNI/NIE/NIF o document equivalent de la persona sol·licitant i, si és el cas, de cadascun dels propietaris.
 • Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l’habitatge.
 • Documentació acreditativa de l’apoderament vigent per al cas que la propietat actuï mitjançant representant legal o es tracti d’una persona jurídica o agrupacions de propietaris.
 • Formulari de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la subvenció, a nom dels beneficiaris de la subvenció, signada per aquests i amb la diligència de conformitat  de l’entitat bancària.
 • Autorització de la/es persona/es sol·licitant/s perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Informe de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona que es tramitarà d’ofici.
 • En el cas d’habitatges amb persones residint-hi:
  • Si s’escau, informe justificatiu del servei jurídic de les Oficines d’Habitatge de Barcelona conforme la propietat no està obligada a oferir una alternativa residencial o altre obligació de dret públic en compliment de normativa de rang superior, que es tramitarà d’ofici.
  • Informe favorable del servei competent de les Oficines d’Habitatge de Barcelona.

Documentació específica per a les subvencions regulades a l’apartat 2.b) (Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer):

 • Contracte d’arrendament pel qual s’ha iniciat el procediment judicial d’impagament de les rendes de lloguer.
 • Si s’escau, demanda i/o sentència o decret judicial per impagament de les rendes de lloguer.
 • Document de quantificació del deute signat per la propietat i validat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Si l’import de la subvenció no cobreix la totalitat del deute existent, caldrà acreditar documentalment la renuncia a qualsevol reclamació econòmica posterior sobre aquest deute.

Les persones sol·licitants que autoritzin a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes subvencions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 6.1.a) i 6.1.b).

La documentació recollida en els apartats 6.1.a), 6.1.b) i 6.1.c), o qualsevol altra que ja estigui en poder de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona no caldrà que torni a ser presentada doncs correspondrà al Consorci de l’Habitatge de Barcelona realitzar la cessió de les dades.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.