www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Poden ser perceptores les persones que preveu l’apartat 2, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Formalització de la signatura d’un nou contracte d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2022 en el marc del programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o en altres programes socials de la ciutat de Barcelona amb els termes previstos a la seva normativa reguladora. En el cas d’habitatges en procés de desnonament judicial, la formalització del nou contracte s’entén que ha de ser amb les mateixes persones que hi resideixen sempre que destinin l’habitatge com la seva residència habitual.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Les persones que hagin estat beneficiàries d’aquestes subvencions no poden sol·licitar la subvenció pel mateix habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim de 3 anys des de la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud. S’exceptuen els casos en què la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials de la ciutat de Barcelona considerin, mitjançant el corresponent informe justificatiu, que tot i no complir aquest requisit es poden acollir per raons d’interès socioeconòmic.
  • No ser sol·licitant de la cobertura d’impagament de les rendes (Aval lloguer) de la Generalitat de Catalunya o, en cas de ser-ne, renunciar-hi prèviament a la concessió d’aquestes subvencions.

En cas d’existir pluralitat de persones propietàries, tant físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica pròpia, cadascun dels integrants de l’agrupació ha de complir els requisits que exigeixen les Bases Reguladores així com la present convocatòria.

En el cas de les subvencions regulades a l’apartat 2.a) (habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat), cal que, a més dels requisits abans descrits, si s’escau, s’obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d’Habitatge de Barcelona.

En el cas de les subvencions regulades a l’apartat 2.b) (habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer), cal que, a més dels requisits abans descrits, s’obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d’Habitatge de Barcelona i que l’import de lloguer mensual del contracte d’arrendament objecte del procediment judicial per impagament de les rendes no sigui superior a 1.000 euros.