www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de la sol·licitud

Quantia: La quantia de la subvenció serà:

  • 500 euros per als habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona.
  • Fins a un màxim de 6.000 euros per al pagament de les rendes de lloguer degudes en relació a les subvencions contemplades a l’apartat 2.b) (Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer). La quantificació del deute, que haurà de ser ratificada per l’Oficina d’Habitatge, s’efectuarà seguint els següents criteris:
    • Si s’ha dictat sentència o decret judicial, l’import de les rendes impagades serà el que consti a la sentència/decret més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l’acord d’inclusió de l’habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona.
    • Si no es disposa de sentència o decret judicial, l’import del deute serà el que consti a la demanda d’impagament més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l’acord d’inclusió de l’habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona.

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta subvenció sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

Les subvencions a les que fan referència aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual i es concedeixen per concurrència no competitiva i s’atorguen per habitatge i en un sol pagament. No generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

El dret a la percepció de la subvenció es genera quan es formalitza el contracte d’arrendament a través de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona sempre que es disposi d’un informe favorable d’aquests serveis.

Termini: El termini per la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza el dia 1 de desembre de 2023 inclòs.

Es podrà tancar el termini d’admissió de sol·licituds de les subvencions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. La presentació de la sol·licitud no implica el reconeixement de cap dret econòmic a favor de les persones sol·licitants.