www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

Sol·licitud d’inscripció de la convocatòria

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la/es persona/es sol·licitant/s de la subvenció, acompanyades per la documentació que fixa la present convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona que consten a l’annex 1 o bé pels mitjans que s’estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a les pàgines webs www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

En cas de pluralitat de propietaris, cal que la sol·licitud estigui degudament formalitzada i signada per totes les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut. En cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, la sol·licitud haurà de ser presentada pel representat o apoderat únic de l’agrupació. En aquest sentit només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge inclòs al programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o a d’altres programes socials de la ciutat Barcelona.

Pagament de la subvenció

El pagament de les subvencions s’efectuarà, mitjançant transferència, en el compte indicat en el formulari de dades bancàries establert a tal efecte.

Si és el cas, l’import total de la subvenció es dividirà en funció del percentatge de propietat que tingui cada persona, física o jurídica, de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, també es dividirà l’import de la subvenció de conformitat amb els percentatges de cadascuna de les persones que tindran igualment la consideració de beneficiaris. Excepcionalment es podrà presentar un document d’acceptació per part de la totalitat dels propietaris per tal de procedir amb el pagament íntegra de la subvenció a la persona que consti al formulari de dades bancàries.