www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de sol·licitud

  • L’ import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar (30% dels ingressos ponderats), amb la limitació de la Base Reguladora 10.1 i 10.2. L’import mínim mensual de la prestació és de 20 euros quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.
  • Per calcular l’import de la prestació, els ingressos ponderats de la unitat de convivència s’han de multiplicar per 0,75 que és el coeficient d’ubicació de l’habitatge a Barcelona així com pels coeficients que es determinen en funció dels membres (1 membre 1; 2 membres 0,97; 3 membres 0,93; i 4 membres o més 0,90).
  • En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.
  • Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud o, excepcionalment, l’últim rebut pagat en cas que existeixi deute.
  • Amb la resolució de concessió es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
  • L’ajut municipal per al pagament del lloguer té una durada màxima de dotze mesos.
  • El termini per la presentació de les sol·licituds és fins al 5 de desembre de 2024.
  • Es podrà tancar el termini d’admissió de sol·licituds de les prestacions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l’admissió de sol·licituds de la prestació es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC i en el BOPB. La presentació de la sol·licitud no implica el reconeixement de cap dret econòmic a favor de la persona sol·licitant.