www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Documentació general

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

 • Formulari normalitzat de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària, o formulari de dades bancàries degudament signat per la persona sol·licitant juntament amb un certificat de la titularitat del compte corrent, o l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la llibreta bancària.
 • Formulari normalitzat de declaració jurada d’ingressos i de compliment dels requisits establerts en la convocatòria degudament signat per la persona sol·licitant, i si s’escau, formulari normalitzat de declaració jurada d’ingressos de tots els membres en edat laboral de la unitat de convivència.
 • DNI/NIF/NIE, PASSAPORT vigent o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE o PASSAPORT haurà d’aportar el document d’identificació de què disposi.
 • Certificat o volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l’IRPF de l’exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d’imputacions.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi hauran d’aportar la darrera o darreres declaracions de l’IRPF trimestral.
  • En el cas de persones en situació d’atur o pensions/prestacions, certificat/s emès/sos per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs.
  • Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals, en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als apartats anteriors.
 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s’escau.
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
 • Rebutdelloguerdelmesanterioridelmesenquèespresentalasol·licitud. Excepcionalment, en cas de sol·licituds amb deute generat i reclamat per la propietat, de manera judicial o extrajudicialment, caldrà presentar els dos últims rebuts pagats així com la documentació relativa a la reclamació del deute existent.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o d’un servei especialitzat sobre la situació de la unitat de convivència, amb dades econòmiques, d’acord amb l’establert a la Base reguladora 7.c).
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.
 • En els casos de pagament del lloguer mitjançant ingrés en compte o transferència bancària, es podrà demanar l’acreditació conforme el compte corrent en el qual s’ingressa la renda del lloguer és titular la persona propietària de l’habitatge o administradora de la finca.
 • En cas de separació o divorci, cal aportar sentència judicial, si s’escau, juntament amb el conveni regulador.
 • El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar qualsevol altre documentació complementària per ampliar el seu coneixements sobre la sol·licitud presentada.

Documentació específica

Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.a) d’aquesta convocatòria:

 • Informe signat pel Director/a de l’entitat gestora de l’habitatge d’inclusió social on s’acrediti que la unitat de convivència sol·licitant d’aquestes prestacions ha assolit els objectius establerts en el procés d’inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l’entitat que forma part de la Xarxa d’habitatges d’inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos, o
 • Informe signat pel Director/a del Servei SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona on s’acrediti que la unitat de convivència sol·licitant ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista o,
 • Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua d’habitatge.

Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.b) d’aquesta convocatòria:

 • En el seu cas, contracte d’arrendament signat en el si del programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.
 • En el seu cas, acord signat amb la propietat on s’especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l’arrendador, la data d’efectes i l’import final de la renda de lloguer a pagar per part de l’arrendatari i rebut de pagament de la renda on consti l’import de lloguer després de la rebaixa acordada per la propietat.
 • En el seu cas, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer o comunicació fefaent de la propietat relativa a la reclamació del deute de les rendes de lloguer generat. La comunicació fefaent pot ser mitjançant burofax, carta certificada amb acusament de rebuda o document amb data i signatura d’ambdues parts, arrendador o el seu representant i arrendatari, en el qual s’especifiqui els mesos i l’import del deute.
 • En el seu cas, comunicació fefaent de la propietat relativa a la finalització del contracte d’arrendament. Aquesta comunicació pot ser mitjançant burofax, carta certificada amb acusament de rebuda o document amb data i signatura d’ambdues parts, arrendador o el seu representant i arrendatari i informe de la intervenció de l’oficina de l’habitatge i el nou contracte de lloguer signat del mateix habitatge.

Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.c) d’aquesta convocatòria:

 • Informe de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i termes de la percepció de l’Ajut temporal garantit i/o del Servei de Suport d’Accés a l’Habitatge.

Les persones sol·licitants que donin autorització a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 6.1.b), 6.1.c.1), 6.1.c.3), 6.1.f), 6.1.j) i 6.1.l).