www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Que els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l’habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l’IRSC per a l’any 2023 a l’annex 1.
 • Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència al pagament de les rendes de lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent.
 • Haver incorregut en impagament de les rendes de lloguer o estar en situació de dificultat per fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte de lloguer del seu habitatge habitual per una manca objectiva de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència, una quantitat igual a l’import del lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d’un compte bancari del qual sigui titular la persona sol·licitant, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que l’import de lloguer mensual de l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació no superi els 970 euros. No obstant, en el cas de les prestacions regulades a l’apartat 2.b.3), l’import del nou contracte de lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència de preus del lloguer publicat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i sempre amb el límit màxim dels 970 euros previst amb caràcter general.
 • El contracte de lloguer ha de ser d’un habitatge ubicat a Barcelona el qual d’estar destinat a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d’allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d’empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat o usdefruit, excepte que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • No tenir la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • No tenir la unitat de convivència una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges propietat o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o pel Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics.
 • No poden ser beneficiàries d’aquestes prestacions, aquelles persones a les que hagi estat concedida una prestació econòmica d’urgència social derivada de la mediació a la ciutat de Barcelona en la convocatòria de l’any 2022 pel mateix habitatge, excepte en els casos de separació o divorci degudament acreditat o demanda fefaent d’impagament de la renda de lloguer.