www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

  • El pagament d’aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l’aportació dels rebuts de manera mensual.
  • La justificació de pagament dels rebuts esmentats anteriorment s’haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer. No obstant, a instància de la persona beneficiària de la prestació, es podrà ampliar el termini de justificació que no podrà ser posterior a la data establerta en el punt 10.3 de la present convocatòria.
  • El pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària a l’entitat financera on la persona sol·licitant de la prestació hagi domiciliat el seu cobrament.
  • Les prestacions s’abonaran directament a la persona sol·licitant de la prestació que es fixi com a beneficiària en la resolució d’atorgament de la prestació.