www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

  • Persones que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.
  • Persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:
    • Hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.
    • Hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer, sempre que presentin la sol·licitud d’aquestes prestacions en el termini màxim de 120 dies naturals a comptar des de la data d'efectes de l'acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment el requisit de l'acord de rebaixa de lloguer no serà exigible si té iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer del mateix habitatge o bé si existeix una comunicació fefaent de reclamació del deute de lloguer per part de la propietat.
    •  Hagin rebut una comunicació fefaent per part de la propietat tot advertint de la finalització del contracte de lloguer i, per mitjà dels serveis de mediació de les oficines d’habitatge, estiguin en disposició de mantenir-lo.
  • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona sempre que presentin la sol·licitud d’aquestes prestacions en el termini màxim de 60 dies a comptar des de la data de finalització dels efectes de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge.