GeoPortal

Presentació

El Geoportal i els serveis web de la Infraestructura de Dades Espacials de l’Ajuntament de Barcelona permeten posar a l’abast la informació territorial municipal a través del web utilitzant els estàndards de l’Open Geospatial Consortium (OGC).

La necessitat de crear una infraestructura de geoserveis es fonamenta tant per una demanda de gestió interna com externa en l’àmbit de la interoperabilitat de la informació territorial. Un ajuntament genera i manipula una gran quantitat de dades georeferenciades, i cada vegada hi ha més aplicatius de gestió municipal que requereixen el component cartogràfic per poder accedir a la informació cartogràfica que gestionen els diversos departaments tècnics municipals, i combinar-la i explotar-la.

D'altra banda, la demanda externa procedeix especialment de l’interès dels col·lectius professionals, les empreses de serveis municipals i d'utilities que fan servir la cartografia que elabora i manté l’Ajuntament, com a punt de partida en la seva planificació, actualització i consulta del territori. Al mateix temps, s’estan realitzant esforços per promoure la implantació de cartografia interoperable des de les empreses de serveis públics i de manteniment que operen en l’àmbit municipal (IDE sectorials). Per tant, un dels objectius principals és millorar les operacions de control i de relació amb les contractes externes, combinant la informació cartogràfica de gestió de les empreses amb la informació pròpia.

D’aquesta manera, es garanteix que la informació s’obté des d’on es manté, per aconseguir la màxima efectivitat, i és possible combinar informació de diverses fonts, dos dels principis fonamentals emmarcats en la Directiva europea INSPIRE, i en concordança amb les infraestructures de dades espacials d'Espanya (IDEE) i de Catalunya (IDEC).

L’Ajuntament de Barcelona, en la seva infraestructura cartogràfica del Sistema d'Informació Territorial de Barcelona (SITEB), en què s’engloben dades de gestió, planificació i serveis lligats al territori, disposa de planejament urbanístic, dades cadastrals, elements topogràfics, vialitat, divisions administratives, etc. Els serveis de la IDE s’alimenten de les entitats existents en aquest sistema d'informació.


Accés al Geoportal

Atenció:

L'aplicació és compatible amb els següents navegadors:

  • Google Chrome™ 77 o superior
  • Firefox® 69 o superior
  • Internet Explorer® versió 11
  • Microsoft Edge 44 o superior
  • Safari® 12 o superior

Aquesta aplicació fa ús d'estils SVG (Scalable Vector Graphics). Això permet millorar la qualitat dels gràfics i habilitar eines de localització, selecció vectorial i dibuix sobre el plànol.

Alguns mapes es poden sol·licitar en diferents formats, entre els quals, algunes vegades, en SVG. L'SVG és un format adoptat per l'Open Geospatial Consortium (OGC) que en els últims navegadors es pot visualitzar de manera nativa, però pot ser necessari ajustar alguna opció del navegador:

  • Google Chrome visualitza de manera nativa el format SVG.
  • Firefox visualitza de manera nativa el format SVG.
  • En altres caldrà comprovar-ne les característiques.

Si no es pot visualitzar correctament l'SVG, o qualsevol altre format, apareixerà una petita icona a la cantonada superior esquerra. Es pot modificar perquè el format retornat sigui un altre; el més recomanat és el PNG.

Mapa