GeoPortal

Geoserveis de la Infraestructura de Dades Espacials de l'Ajuntament de Barcelona

Grup 0 – Referencial topogràfic

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal (Topogràfic 1:1000)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: MTM)

Visualizar mapa

Plànol de la Ciutat de Barcelona

Generalització de la cartografia topogràfica municipal. La base guia inclou: retolació de carrers, districtes i adreces.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCN_WEB)

Visualizar mapa

Plànol urbanístic

Digitalització del Pla General Metropolità (1974) sobre la cartografia oficial. Conté informació dels àmbits i qualificacions urbanístiques i del catàleg del patrimoni arquitectònic.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSURBANISME/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Base Guia (Mapa Topogràfic Municipal Bàsic Mut, només BCN)

Base cartogràfica sense retolació que cobreix el municipi de Barcelona. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals,...)

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNBCNMUT)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...)

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCN)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic, només BCN (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...)

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNBCN)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic gris (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...). Acolorit en escala de grisos.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNGRIS)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic mut gris (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...). Sense retolació i acolorit en escala de grisos.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNMUTGRIS)

Annex I

I-1. Sistemes de coordenades de referència
Visualizar mapa

Xarxa Topogràfica Municipal

Xarxa de vèrtex topogràfics que recobreix el municipi. Basada en la Xarxa Utilitària proporcionada per l'ICGC. Aquesta xarxa està integrada al SPGIC.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSXARXATOPOGRAFICA/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-2. Sistemes de quadrícula geogràfica
Visualizar mapa

Tall de Fulls UTM (en base a cartografia topogràfica 1000 ETRS89)

Plànol de les divisions de la cartografia en fulls UTM 1:1000 3D del municipi.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSFULLSUTM/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-3. Noms geogràfics
Visualizar mapa

Toponímia

Toponímia dels carrers i llocs del municipi.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSTOPONIMIA/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-4. Unitats administratives
Visualizar mapa

Divisions administratives

Conjunt de dades que delimiten seccions censals, àrees estadístiques, barris, districtes i el terme municipal.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSDIVADM/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-5. Adreces
Visualizar mapa

Adreces postals

Conjunt de dades que conte la numeració oficial de les vies urbanes del municipi. Localització de la parcel·la per nom de carrer i número postal.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSADRECES/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-5. Adreces
Visualizar mapa

Retolació de carrers

Conjunt de dades que conté el nom de les vies urbanes del municipi.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSCARRERER/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-6. Parcel·les cadastrals
Visualizar mapa

Parcel·lari

Plànol que permet la localització, el coneixement de la forma i les dimensions de les parcel·les.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSPARCELARI/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-7. Xarxa de transports
Visualizar mapa

Comunicacions – Vialitat

Cartografia de les comunicacions i la vialitat tridimensional inclosa en el Topogràfic 1:1000.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSVIALITAT/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-7. Xarxa de transports
Visualizar mapa

Transports i serveis relacionats

Conjunt de dades que permet la localització dels diferents mitjans de transport a la ciutat.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSTRANSPORTS/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-8. Hidrografia
Visualizar mapa

Hidrografia – obres hidràuliques

Cartografia de la hidrologia i les obres hidràuliques tridimensional inclosa en el Topogràfic 1:1000.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSHIDROGRAFIA/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-9. Llocs protegits
Visualizar mapa

Carta arqueològica

Conjunt d'informació unificada de la documentació del patrimoni arqueològic, orientat vers l'anàlisi, diagnòstic i avaluació dels dipòsits estratigràfics del subsòl, i del patrimoni construït. El marc cronològic va des de la prehistòria fins a la guerra civil (1936-39).

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSCARTAARQ/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
I-9. Llocs protegits
Visualizar mapa

Catàleg de patrimoni

Conjunt de dades dels Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg adaptats territorialment als districtes de la ciutat i aprovats definitivament.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSCATPATRI/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html

Annex II

II-1. Elevacions
Visualizar mapa

Orografia – relleu

Cartografia de la orografia i el relleu tridimensional inclosa en el Topogràfic 1:1000.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSOROGRAFIA/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
II-2. Cobertura terrestre
Visualizar mapa

Vegetació

Cartografia de la vegetació i el relleu tridimensional inclosa en el Topogràfic 1:1000.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSVEGETACIO/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
II-2. Cobertura terrestre
Visualizar mapa

Construccions – poblament

Cartografia de les construccions, poblament tridimensional inclosa en el Topogràfic 1:1000.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSCONSTRUCCIONS/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html

Annex III

III-4. Ús del sòl
Visualizar mapa

Plànol urbanístic

Digitalització del Pla General Metropolità (1974) sobre la cartografia oficial. Conté informació dels àmbits i qualificacions urbanístiques i del catàleg del patrimoni arquitectònic.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSURBANISME/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
III-4. Ús del sòl
Visualizar mapa

Qualificacions urbanístiques

Mapa temàtic d’usos del sòl del territori del municipi. Aquest mapa conté les qualificacions classificades segons els usos del sòl, ordenacions volumètriques, alineacions i altres elements auxiliars relacionats.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSQUALIFICACIONS/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
III-4. Ús del sòl
Visualizar mapa

Sectors i àmbits

Conjunt de dades del seguiment de les resolucions dels expedients urbanístics. Conté la informació dels àmbits urbanístics.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSSECTORSAMBITS/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
III-6. Serveis d'utilitat pública i estatals
Visualizar mapa

Energia, telecomunicacions

Cartografia de la energia i les telecomunicacions tridimensional inclosa en el Topogràfic 1:1000.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSENERGIATELECO/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
III-6. Serveis d'utilitat pública i estatals
Visualizar mapa

Serveis públics

Conjunt de dades que permet la localització dels diferents serveis públics a la ciutat.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSSERVEISPUBLICS/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
III-11. Zones subjectes a ordenació, a restriccions o
reglamentacions i unitats de notificació
Visualizar mapa

Mapa acústic

Representació gràfica dels nivells sonors per tram de carrer. Té en compte les fonts de soroll principals: trànsit, grans infraestructures de transport, activitats d'oci, zones comercials i activitats industrials.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSMAPAACUSTIC/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html

Serveis de mapes tessel·lats WMTS

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal (Topogràfic 1:1000)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: MTM)

Visualizar mapa

Plànol de la Ciutat de Barcelona

Generalització de la cartografia topogràfica municipal. La base guia inclou: retolació de carrers, districtes i adreces.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCN_WEB)

Visualizar mapa

Plànol urbanístic

Digitalització del Pla General Metropolità (1974) sobre la cartografia cadastral corporativa a escala 1:500, i la seva interpretació posterior. Conté informació dels àmbits i qualificacions urbanístiques i del catàleg del patrimoni arquitectònic.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMTSURBANISME/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Base Guia (Mapa Topogràfic Municipal Bàsic Mut, només BCN)

Base cartogràfica sense retolació que cobreix el municipi de Barcelona. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals,...).

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNBCNMUT)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...).

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCN)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic, només BCN (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...).

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNBCN)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic gris (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...). Acolorit en escala de grisos.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNGRIS)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic mut gris (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...). Sense retolació i acolorit en escala de grisos.

URL del servei

Copiar URL

https://geo.bcn.cat/mapproxy/service?service=WMTS

Capabilities Mostrar document html

(Capa: PLANOLBCNMUTGRIS)

Serveis de mapes tessel·lats XYZ Tiles (EPSG:3857 compatible Google)

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal (Topogràfic 1:1000)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació.

URL del servei

Copiar URL

https://cdn-geo.bcn.cat/XYZ/MTM/{z}/{x}/{y}.png

Visualizar mapa

Plànol de la Ciutat de Barcelona

Generalització de la cartografia topogràfica municipal. La base guia inclou: retolació de carrers, districtes i adreces.

URL del servei

Copiar URL

https://cdn-geo.bcn.cat/XYZ/PLANOLBCN_WEB/{z}/{x}/{y}.png

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...)

URL del servei

Copiar URL

https://cdn-geo.bcn.cat/XYZ/PLANOLBCN/{z}/{x}/{y}.png

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic gris (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...). Acolorit en escala de grisos.

URL del servei

Copiar URL

https://cdn-geo.bcn.cat/XYZ/PLANOLBCNGRIS/{z}/{x}/{y}.png

Visualizar mapa

Mapa Topogràfic Municipal Bàsic mut gris (topogràfic sense elements puntuals)

Cartografia amb base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica, revisió de camp; aixecaments topogràfics i expedients administratius d'obres d’edificació. No inclou els elements puntuals (arbres, fanals...). Acolorit en escala de grisos.

URL del servei

Copiar URL

https://cdn-geo.bcn.cat/XYZ/PLANOLBCNMUTGRIS/{z}/{x}/{y}.png

Serveis de mapes d’arxiu de cartografia 1984-2015 (WMS)

Visualizar mapa

Topogràfic 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Cartografia de la forma i les dimensions dels elements definidors de la superfície municipal. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSTOPO_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Unitats administratives 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Conjunt de dades que delimiten seccions censals, àrees estadístiques, barris, districtes i el terme municipal. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSDIVADM_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Planejament 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Conjunt de dades compilades per digitalització del Pla General Metropolità (1974) sobre la cartografia cadastral corporativa a escala 1:500, i la seva interpretació posterior. El manteniment es realitza mitjançant el seguiment de les resolucions dels expedients urbanístics.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSPlanejament_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Usos del sòl 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Mapa temàtic de qualificacions urbanístiques classificades segons els usos del sòl. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSUsSol_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Àmbits urbanístics 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Informació dels àmbits urbanístics a partir de dades compilades del seguiment de les resolucions dels expedients urbanístics. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSAmbits_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Carrerer 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Conjunt de dades que conté el nom de les vies urbanes del municipi. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSCarrerer_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Parcel·lari 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Plànol que permet la localització, el coneixement de la forma i les dimensions de les parcel·les. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSParcelari_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html
Visualizar mapa

Tall de Fulls UTM 1984-2015 (històric 1:500 ED50)

Plànol de les divisions de la cartografia en fulls UTM del municipi. Cartografia d’arxiu 1984-2015.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/WMSFULLSUTM_1984_2015/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html

Servei de catàleg de metadades CSW

Servei de catàleg de metadades

Servei CSW que permet cercar i consultar els registres de metadades dels conjunts d’informació espacial i dels serveis de la IDE.

URL del servei

Copiar URL

http://w133.bcn.cat/CSWAJBCN/service.svc/get

Capabilities Mostrar document html